FKTK: turpmāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem būs jāsniedz vienota formāta informācija ieguldījumu plānu dalībniekiem

11.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 11.12.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK: turpmāk valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem būs jāsniedz vienota formāta informācija ieguldījumu plānu dalībniekiem

FKTK padome apstiprinājusi “Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvos noteikumus”, tādējādi nosakot, kāda informācija un kādā formātā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem (ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām) ir jāsniedz ikvienam ieguldījumu plāna dalībniekam.

Noteikumi nepieciešami, lai jebkurš klients – ieguldījumu plāna potenciālais vai esošais dalībnieks iegūtu vienota FKTK noteikta formāta informāciju par ieguldījumu plāna mērķi un ieguldījumu politiku, riska un ienesīguma profilu, maksājumiem par ieguldījumu plāna pārvaldi, līdzšinējās darbības rādītājiem u.c. informāciju, kas nepieciešama, lai šis dalībnieks varētu izdarīt izvēli un pieņemt pamatotu lēmumu savai dalībai kādā no ieguldījumu plāniem.

FKTK padome  apstiprināja arī “Ieteikumus par pārvaldības sistēmas izveidi”. Tie attiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, kas darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, un pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm, kas darbojas saskaņā ar Pārapdrošināšanas likumu.

Ieteikumi paredz minimālās prasības pārvaldības sistēmai, tostarp atbilstības un piemērotības novērtēšanai, risku pārvaldībai, piesardzīgiem ieguldīšanas principiem, iekšējai kontrolei, pamatfunkcijām, ārpakalpojumiem, grupas pārvaldībai un perspektīvajam pašu risku novērtējuma procesam.

Ieteikumu ieviešanu paredz Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) “Pamatnostādes par pārvaldības sistēmu” un “Perspektīvo pašu risku novērtējuma pamatnostādnes (pamatojoties uz pašu riska un maksātspējas novērtējuma principiem)”.

 
Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm