Ieguldījumu fondu darbība 2013. gadā: gan lēcieni, gan kritumi

03.04.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 3.04.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ieguldījumu fondu darbība 2013. gadā: gan lēcieni, gan kritumi

2013. gada notikumi lielā mērā ietekmēja ieguldījumu fondu darbības rezultātus, kas gada laikā piedzīvoja gan kritumus, gan lēcienus. Gada sākumā finanšu tirgos dominēja izteikti pozitīvs noskaņojums, ko lielā mērā veicināja ASV politiķu lēmums par “fiskālās klints” novēršanu, turpretī pirmā ceturkšņa otrajā pusē Kipras notikumi palielināja spriedzi finanšu tirgos. Arī gadā kopumā ik pa brīdim pastiprinājās un mazinājās investoru bažas saistībā ar Centrālo banku ekonomikas stimulēšanas pasākumu ierobežošanu.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2013. gada  decembra beigās atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu 1  triju mēnešu ienesīgums2 bija robežās no mīnus 1.7% līdz plus 2.5% (11 no 14 fondiem pozitīvs), savukārt 12 mēnešu ienesīgums  bija no mīnus 6.8% līdz plus 3.0% (pieciem fondiem negatīvs). Tāpat kā iepriekšējā ceturksnī labāku sniegumu uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu pamatvalūta nav ASV dolārs, jo tas piedzīvoja vērtības kritumu attiecībā pret latu gan ceturkšņa, gan gada laikā. Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējais ieguldījumu portfelis decembra beigās sasniedza 125.1 milj. latu (178 milj. eiro), gada laikā pieaugot par 6.1%, ko galvenokārt ietekmēja triju jaunu obligāciju fondu izveide.

Atvērtie jauktie fondi
2013. gada 31. decembrī atvērto jaukto fondu2 (3 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 0.3% līdz plus 1.7% (diviem fondiem pozitīvs),  savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 4.0% līdz plus 2.1% (diviem fondiem pozitīvs). Decembra beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis bija 1.6 milj. latu (2.3 milj. eiro) un gada laikā tas saruka par 53%, ko ietekmēja divu fondu likvidācija. Jaukto fondu portfelī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada beigām pieauga ieguldījumu apliecību īpatsvars un samazinājās naudas līdzekļu un akciju īpatsvars.

Atvērtie akciju fondi
Atvērtajiem akciju fondiem2 nozīmīgākie akciju indeksi gada laikā uzrādīja ļoti atšķirīgu dinamiku (RTS: -5.5%, Micex: +2%, Eurostoxx 50: +17.9%, S&P 500: +26.9%, OMXBBGI: +12.1%, KASE:  -5.3%, UX: -4.3%), tāpēc arī atvērtie akciju fondi uzrādīja ļoti atšķirīgu sniegumu atkarībā no to reģionālā fokusa. 2013. gada 31. decembrī atvērto akciju fondu (8 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 0.7% līdz plus 5.9% (trijiem fondiem negatīvs), savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 19.9% līdz plus 9.1% un tas bija pozitīvs četriem fondiem. Kopējā atvērto akciju fondu portfelī naudas līdzekļu īpatsvars saruka no 16.1% 2012. gada beigās līdz 12.1% 2013.gada beigās, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistiskāku noskaņojumu nekā iepriekšējā gada beigās. Decembra beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 21.9 milj. latu (31.2 milj. eiro), gada laikā pieaugot par 30%.

Slēgtie fondi
Slēgto fondu portfelis 2013. gada beigās sasniedza 144 milj. latu (205 milj.eiro) un gada laikā tas pieauga par 52%. Decembra beigās 72.8% slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada beigām ieguldījumu Latvijā īpatsvars bija pieaudzis (2012. gada beigās – 69.6%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2013. gadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 5.5 milj. latu (7.8 milj. eiro), t.i. par 23% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ko veicināja komisijas naudas ienākumu pieaugums, palielinoties sabiedrību pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmēram. To aktīvi gada laikā pieauga par 7.6% un gada beigās sasniedza 26 milj. latu (37 milj. eiro).

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Finanšu instrumentu tirgus.

 1 Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas: http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts.
2  Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808, e-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm