Ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2. ceturksnī atspoguļo kritumu finanšu tirgos

21.08.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
21.08.2013.

Ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2. ceturksnī atspoguļo kritumu finanšu tirgos

2013. gada 2. ceturksnī visi Latvijā reģistrētie atvērtie ieguldījumu fondi, izņemot divus naudas tirgus fondus, uzrādīja negatīvu ienesīgumu, atspoguļojot kritumu finanšu tirgos, ko galvenokārt izraisīja investoru bažas par to, ka Centrālās bankas varētu mazināt ekonomikas stimulēšanas pasākumus.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2013. gada 30. jūnijā atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu1  (12 fondi) triju mēnešu ienesīgums  bija robežās no mīnus 6.6% līdz plus 0.1%, savukārt 12 mēnešu ienesīgums2 bija no mīnus 3.5% līdz plus 6.9% un tas bija negatīvs tikai diviem fondiem. Labāku sniegumu uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu pamatvalūta nebija ASV dolārs, kas piedzīvoja vērtības kritumu attiecībā pret latu gan ceturkšņa, gan gada laikā. Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējais ieguldījumu portfelis jūnija beigās sasniedza 141.8 milj. latu, ceturkšņa laikā pieaugot par 10%, ko ietekmēja trīs jaunu obligāciju fondu ienākšana tirgū.

Atvērtie jauktie fondi
2013. gada 30. jūnijā atvērto jaukto fondu2 (4 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 6.3% līdz mīnus 2.2%,  savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 3.9% līdz plus 5.3% (diviem fondam pozitīvs, diviem – negatīvs). Jūnija beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 2.6 milj. latu, ceturkšņa laikā sarūkot par 27%, ko ietekmēja viena fonda likvidācija. Līdz ar viena fonda likvidāciju nozīmīgi mainījās arī jaukto fondu ieguldījumu portfeļa struktūra un jūnija beigās gandrīz pusi no šo fondu portfeļa veidoja ieguldījumu apliecības, savukārt trešdaļu – ieguldījumi parāda vērtspapīros (marta beigās to portfelī nedaudz vairāk par trešdaļu veidoja ieguldījumu fondu apliecības, savukārt 25% – parāda vērtspapīri).

Atvērtie akciju fondi
Vairums atvērtajiem akciju fondiem2 nozīmīgāko akciju indeksu ceturkšņa laikā uzrādīja negatīvu dinamiku (RTS: -12.6%, Micex: -7.5%, Eurostoxx 50: -0.8%, S&P 500: +2.4%, OMXBBGI: -0.6%, KASE: -9.2%, UX: -4.1%), kas atspoguļojās ieguldījumu fondu sniegumā. 2013. gada 30. jūnijā atvērto akciju fondu (9 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 15.5% līdz mīnus 0.5%, savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 23% līdz plus 15%, un tas bija pozitīvs pieciem fondiem. Kopējā atvērto akciju fondu portfelī naudas līdzekļu īpatsvars ceturkšņa laikā pieauga no 12.5% līdz 18.8%, liecinot par fondu pārvaldnieku pesimistiskāku noskaņojumu nekā iepriekšējā ceturkšņa beigās. Jūnija beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 16.4 milj. latu, ceturkšņa laikā pieaugot par 2%.

Slēgtie fondi
Jūnija beigās lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā (76.6%) un, salīdzinājumā ar marta beigām, šo ieguldījumu īpatsvars bija pieaudzis (marta beigās – 70.5%). Jūnija beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 114 milj. latu, ceturkšņa laikā palielinoties par 20%.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2013. gada 1. pusgadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 2.8 milj. latu, kas ir par 40% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ko galvenokārt ietekmēja komisijas naudas ienākumu pieaugums, palielinoties sabiedrību pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmēram. Lai gan ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi ceturkšņa laikā samazinājās par 5.2%, tomēr gada laikā tie pieauga par 9.6% un jūnija beigās sasniedza 23.4 milj. latu.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas: http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts.
2  Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm