Ieguldījumu fondu darbības rezultātus 1. ceturksnī ietekmēja ģeopolitiskā spriedze

14.07.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 14.07.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ieguldījumu fondu darbības rezultātus 1. ceturksnī ietekmēja ģeopolitiskā spriedze

2014. gada pirmajā ceturksnī ģeopolitiskās spriedzes saasināšanās ietekmēja ieguldījumu fondu – īpaši akciju fondu – darbības rezultātus.

Atvērtie akciju fondi
Ģeopolitisko risku pieaugums būtiski ietekmēja atvērto akciju fondu1 darbības rezultātus. Tiem nozīmīgākais Krievijas akciju tirgus indekss RTS ceturkšņa laikā zaudēja 15% no vērtības, savukārt Micex saruka par 9%. Marta beigās atvērto akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 19.3% līdz plus 2.9% (pozitīvs tikai diviem fondiem no vienpadsmit). Naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos pieauga no 12% 2013. gada beigās līdz 16% 2014. gada marta beigās, liecinot par fondu pārvaldnieku piesardzīgumu un pesimistiskāku noskaņojumu nekā iepriekšējā gada beigās. Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 29.8 milj. eiro, ceturkšņa laikā sarūkot par 4.3%.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2014. gada marta beigās atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu1  triju mēnešu ienesīgums2 bija robežās no mīnus 9% līdz plus 2.5% (astoņiem no 14 fondiem pozitīvs). Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējie aktīvi marta beigās sasniedza 183.1 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 2.9%.
Obligāciju fondi fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi – uz termiņnoguldījumiem un valdības obligācijām.
 
Atvērtie jauktie fondi
2014. gada marta beigās atvērto jaukto fondu1 (3 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 1.1% līdz plus 1.1% (diviem fondiem negatīvs). Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 2.3 milj. eiro, savukārt kopējais vērtspapīru portfelis bija 2 milj. eiro un nedaudz vairāk kā divas trešdaļas no tā veidoja ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības.

Slēgtie fondi
Slēgto fondu aktīvi ceturkšņa laikā saruka par 85.7%, kas saistīts ar to, ka 2014. gada marta datos vairs netiek iekļauti vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldītie slēgtie fondi, kas pilnībā pieder vienai bankai un tādējādi nav uzskatāmi par kolektīvo ieguldījumu fondiem.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2014. gada pirmajā ceturksnī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 2.2 milj. eiro (ar peļņu darbojās visas sabiedrības, izņemot vienu), t.i., par 23% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ko galvenokārt veicināja komisijas naudas ienākumu pieaugums, palielinoties sabiedrību pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmēram, kā arī administratīvo izdevumu samazinājums. To aktīvi ceturkšņa laikā samazinājās par 2.1% un marta beigās sasniedza 36.3 milj. eiro.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Finanšu instrumentu tirgus.

1 Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas: http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts.
2  Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm