Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultāti 2012. gada 2. ceturksnī

03.09.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 03.09.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultāti 2012. gada 2. ceturksnī

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2012. gada 1. pusgadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 2.03 milj. latu, kas ir par 8.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. To aktīvi ceturkšņa laikā būtiski nemainījās (+0.6%), bet gada laikā pieauga par 10.2% un jūnija beigās sasniedza 21.4 milj. latu.

Ieguldījumu fondi
Otrajā ceturksnī ieguldījumu fondi ar konservatīvu ieguldījumu politiku pārsvarā demonstrēja labu sniegumu, turpretī akciju fondi piedzīvoja ievērojamu ieguldījumu apliecību vērtības kritumu, ko galvenokārt ietekmēja lejupslīde Krievijas akciju tirgū.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
Vidējais triju mēnešu ienesīgums1 š.g. 30. jūnijā atvērtajiem obligāciju un naudas tirgus fondiem2 (14 fondi) bija 2.4%. Pozitīvu ienesīgumu uzrādīja gandrīz visi šie fondi, izņemot divus, un īpaši labu sniegumu uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu pamatvalūta ir ASV dolārs, kas ceturkšņa laikā piedzīvoja nozīmīgu vērtības pieaugumu attiecībā pret latu. Savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums atvērtajiem obligāciju un naudas tirgus fondiem bija 6.6%.

Šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis jūnija beigās sasniedza 119 milj. latu. Atvērtie obligāciju fondi un naudas tirgus fondi līdzekļus galvenokārt ieguldīja Latvijā – jūnija beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 75.5 milj. latu jeb 63.5% no to kopējā ieguldījumu portfeļa (t.sk. lielāko daļu, t.i., 62.7 milj. latu, veidoja prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs). 9.1% no šo fondu portfelī turētajiem finanšu instrumentiem bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju) un 20.5% – NVS valstīs (t.sk. Krievijā – 13%, galvenokārt regulētā tirgū tirgotos komercsabiedrību parāda vērtspapīros).

Atvērtie jauktie fondi
Atvērtajiem jauktajiem fondiem2 (5 fondi) otrā ceturkšņa beigās vidējais triju mēnešu ienesīgums bija mīnus 0.6% (trijiem fondiem tas bija pozitīvs), savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 0.4% (diviem fondiem tas bija pozitīvs). Jūnija beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 3.5 milj. latu. Atvērtie jauktie fondi līdzekļus galvenokārt (81.5%) ieguldīja Eiropas Savienības valstīs, t.sk. nedaudz vairāk kā trešdaļu no to portfeļa (37.9%) veidoja ieguldījumi Latvijā.

Atvērtie akciju fondi
Atvērtajiem akciju fondiem2 nozīmīgākie akciju indeksi 2. ceturkšņa laikā būtiski saruka (RTS: -17.5%, Micex: -8.6%, Eurostoxx 50: -8.6%, S&P 500: -3.3%), kas attiecīgi atspoguļojās šo fondu darbības rādītājos. 2012. gada 30. jūnijā vidējais triju mēnešu ienesīgums atvērtajiem akciju fondiem (11 fondi) bija mīnus 6.5%, turklāt gandrīz visiem fondiem, izņemot trīs, tas bija negatīvs. Savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 9.5% un pozitīvs tas bija vien trīs fondiem. Jūnija beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 14 milj. latu. Atvērtie akciju fondi 41.6% no kopējiem ieguldījumiem bija ieguldījuši NVS valstīs (t.sk. aptuveni trešdaļu (33.1%) no to kopējā ieguldījumu portfeļa veidoja ieguldījumi Krievijā). Gandrīz trešdaļu (32.3%) no kopējā ieguldījumu portfeļa veidoja ieguldījumi ASV un 23.9% bija ieguldīti Eiropas Savienības valstīs (t.sk. 9% Latvijā). Ceturkšņa laikā nozīmīgi saruka ieguldījumu Latvijā īpatsvars (no 30.4% līdz 9%), kas saistīts ar būtisku naudas līdzekļu (prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs) īpatsvara sarukumu (no 30% līdz 8.6%) un liecina par to, ka fondi izmantoja krasos kritumus akciju tirgos, lai par izdevīgām cenām iegādātos akcijas.

Slēgtie fondi
Lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā (72.1%) un salīdzinājumā ar pagājušā ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijā bija pieaudzis (2012. gada 1. ceturkšņa beigās – 63.4%). Jūnija beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 123.9 milj. latu.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

1Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata perioda laikā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos.
2Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas:
http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm