IPS ”Hipo Fondi” reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

12.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 12.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

IPS ”Hipo Fondi” reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēma atļaut reģistrēt AS ”Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ”Hipo Fondi”” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai.

Izskatot iesniegtos dokumentus, FKTK konstatēja, ka nav šķēršļu sabiedrības reģistrācijai, tāpēc ir nolemts atļaut AS ”Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ”Hipo Fondi”” sniegt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumus (fonda ieguldījumu pārvaldīšanu un riska pārvaldīšanu) un papildpakalpojumus (fonda administratīvo vadību, ieguldījumu daļu izplatīšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus).

FKTK var pieņemt lēmumu reģistrēt sabiedrību alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai, ja tā pārvaldē esošo fondu darbība un aktīvu apmērs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
– pārvaldnieka pārvaldē ir fondu aktīvi (tai skaitā aktīvi, kas iegūti, izmantojot sviras finansējumu), kuru kopsumma nesasniedz 100 miljonus eiro;
– pārvaldnieka pārvaldē ir fondu aktīvi, kuru kopsumma nesasniedz 500 miljonus eiro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu un ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Gadījumā, ja pārvaldē esošo fondu aktīvu apmērs pārsniedz iepriekš minētos kritērijus vai pārvaldniekam ir vēlme savu darbību attīstīt arī citās dalībvalstīs, ir nepieciešams saņemt licenci. Pirmo licenci  alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai FKTK izsniegusi šā gada janvārī.

Par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem :

Alternatīvie ieguldījumu fondi ir fondi, kuri veic ieguldījumus ne tikai likvīdos finanšu instrumentos (akcijās, obligācijās), bet arī atvasinātajos finanšu instrumentos (izejvielās, valūtās, hedžfondos, nekustamajā īpašumā), riska kapitālā, un šiem fondiem nav ar likumu noteikti nekādi ierobežojumi ieguldījumu objektiem un ieguldījumu apmēriem vienā objektā. 

Pērn FKTK izstrādājusi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas1 prasības, kuras mērķis ir izveidot vienotu tiesisko regulējumu ES visiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuri sniedz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumus.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr.1060/2009 un Regulā (ES) Nr.1095/2010

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm