Izmaiņas banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošās prasībās

02.07.2013
  • Sadaļa:

02.07.2013.

Izmaiņas banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošās prasībās

2013.g. 27. jūnijā ES Oficiālajā vēstnesī tika publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES1  (2013.g. 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (tālāk tekstā – CRD IV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/20132  (2013.g. 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulu (ES) Nr 648/2012 (tālāk tekstā – CRR), kas ievieš ES likumdošanā starptautisko banku uzraudzības standartu Basel 3.

CRDIV jāpārņem nacionalajā likumdošanā un jāsāk piemērot ar 2013.g. 31. decembri. CRR prasības ir piemērojamas sākot ar 2014. g. 1. janvāri.

CRDIV/CRR ir būtiska finanšu sektora regulējuma reformas sastāvdaļa, kuras mērķis ir novērst krīzes izgaismotās nepilnības un stiprināt finanšu sistēmu. Reforma paredz būtiski pārskatīt un pilnveidot esošās, kā arī ieviest vairākas jaunas prasības:

• Stingrāki kvalitātes kritēriji pašu kapitālā iekļaujamiem elementiem;
• Paaugstinātas prasības kapitāla pietiekamībai. Papildus šobrīd spēkā esošam 8% minimālam kapitāla pietiekamības rādītajam tiek ieviests pirmā līmeņa pamata kapitāla (Core Tier 1 – CET1) pietiekamības rādītājs (4.5%), kas šobrīd netieši ir noteikts 2% apmērā, bet Latvijā – 4% apmērā, kas ir saistīts ar to, ka Latvijā pašu kapitāla aprēķinā nav atļauts iekļaut inovatīvos kapitāla instrumentus un pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (6%);
• Papildus minimālām kapitāla pietiekamības prasībām tiek ieviests „drošības spilvens” – kapitāla saglabāšanas rezerve (capital conservation buffer) 2.5% apmērā virs CET1 kapitāla pietiekamības rādītāja, t.i. kopumā 7%. Ja CET 1 kapitāla pietiekamības rādītājs samazināsies zem 7%, bet būs virs 4.5%, tas netiks uzskatīts par regulējošo prasību neievērošanu, tomēr līdz 7% līmeņa atjaunošanai tiks ierobežotas dividenžu un prēmiju izmaksas;
• Lai nepieļautu krasu aktīvu apmēra pieaugumu (back stop regime), tiek ieviests ar risku nesaistītais sviras rādītājs, kas noteikts kā pirmā līmeņa kapitāla attiecība pret riska nesvērto riska darījumu kopsummu procentos;
• Tiek ieviesti harmonizēti likviditātes rādītāji – likviditātes seguma rādītājs (liquidity coverage ratio – LCR), kas nosaka minimālas prasības īstermiņa likviditātei un tīrā stabila finansējuma rādītajs (Net Stable Funding Ratio  – NSFR), kas nodrošina termiņstruktūras ilgtermiņa sabalansētību;
• Papildus uzraudzībai individuālas bankas un bankas konsolidācijas grupas līmenī tiek ieviesta t.s. makroprudenciālā uzraudzība, kas paredz piemēroto pasākumu veikšanu, ja pieaug cikliskie (piem., pārmērīgs kreditēšanas pieaugums) vai strukturālie sistēmiskie riski. Šādos gadījumos var tikt ieviesta pretcikliskās kapitāla rezerves (countercyclical capital buffer), sistēmiskā riska kapitāla rezerves, sistēmiski nozīmīgu iestāžu kapitāla rezerves prasības, vai paaugstinātas minimālās kapitāla un likviditātes prasības, noteikti stingrāki lielo riska darījumu ierobežojumi vai informācijas atklāšanas prasības.

Kapitāla pietiekamības minimālie rādītāji

Lai nodrošinātu harmonizētu regulējuma piemērošanu ES un veicinātu vienota finanšu pakalpojumu tirgus attīstību, lielākā daļa normatīvo prasību (prudential requirements) ir noteikta tieši piemērojamā ES tiesību aktā – regulā. Nacionālā likumdošana arī turpmāk reglamentēs licencēšanas jautājumus, prasības banku iekšējā kapitāla novērtēšanas un tā uzraudzības pasākumus, pārrobežu banku grupu konsolidētās uzraudzības un sadarbības starp attiecīgo valstu uzraudzības iestādēm kārtību. Uzraudzības pilnvaras tiks papildinātas ar makrouzraudzības mandātu. Latvijas regulējums noteiks arī CRR paredzēto nacionālo izvēles iespēju piemērošanu.

Izmaiņu ieviešanas termiņi

Dažām CRR prasībām ir paredzēti pakāpeniskas ieviešanas un novērošanas periodi, piemēram, CET1 kapitāla pietiekamības rādītājs no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. var noteikt 4% apmērā, bet sākot ar 01.01.2015. – 4.5% apmērā. Kapitāla saglabāšanas rezerves prasība tiek ieviesta ar soli 0.625% gadā sākot ar 01.01.2016 un pilnā apmērā (2.5% apmērā) stāsies spēkā ar 01.01.2019.

CRR ieviešanas ietekmes izvērtējumu rezultāti liecina, ka bankas ir gatavas ievērot  jaunas kapitāla pietiekamības prasības.  No 01.01.2014. līdz 31.12.2016. ir noteikts sviras rādītāja novērošanas periods. Ja monitoringa rezultāti parādīs nepieciešamību piemērot sviras rādītāju kā regulējošo prasību, to ieviesīs sākot ar 01.01.2018. Iestādēm arī noteikta prasība atklāt informāciju par sviras rādītāja lielumu un tā aprēķinam izmantotos datus, sākot ar 01.01.2015.; no 2013.g. līdz 2015.g. notiks LCR monitorings, pēc tam paredzēts LCR pakāpeniskas ieviešanas periods, sākot no 60% 2015.gadā līdz 100% 2018.gadā. Līdz galīgajai LCR ieviešanai dalībvalstis var turpināt izmantot vai ieviest savas likviditātes prasības. Dalībvalstis var arī ieviest LCR bez pārejas perioda (100% apmērā jau 2015. gadā). Komisijas veiktā ietekmes novērtējuma rezultāti liecina, ka bankas ir jau šobrīd gatavas ievērot LCR prasību 100% apmērā. Tiks harmonizētas arī uzraudzības vajadzībām iesniedzamo pārskatu formas un pārskatu iesniegšanas kārtība.

Komisijas veiktie CRR ietekmes izvērtējumi par stāvokli 31.12.2011. un 30.06.2012., deva iespēju bankām izprast jauno prasību būtību, izvērtēt savu gatavību tās ievērot un ieplānot nepieciešamos pasākumus atbilstības nodrošināšanai. Sagatavošanas darbi un konsultācijas/metodiskās palīdzības sniegšana turpināsies arī šajā un nākamajos gados.

Papildu informācija bankām

CRR piemērošanas tehniskos aspektus noteiks pakārtotās regulas un Eiropas banku iestādes (European Banking Authority – EBA) vadlīnijas. Pakārtoto regulu un vadlīniju projekti tiek ievietoti EBA mājaslapā ieinteresēto personu komentāriem.

Pakārtotā regula, kas nosaka pārskata formu saturu un iesniegšanas kārtību, paredzēs arī atrunu par pirmo pārskatu iesniegšanas termiņiem.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā tiks precizēti atbilstoši ES Oficiālajā vēstnesī publicētam CRD IV/CRR tekstam un tiks nodoti LKA komentāru sniegšanai provizoriski jūlija beigās. Ņemot vērā CRD IV prasības un CRR paredzētas izvēles iespējas un atbilstoši likumu deleģējumam, tiks sagatavoti grozījumi esošajos noteikumos un jaunu noteikumu projekti. Komisija prezentēs jaunās regulējošās prasības un sniegs metodisku atbalstu bankām to ieviešanā un piemērošanā.

1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:EN:PDF
2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:EN:PDF

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm