Jautājumi un atbildes par noguldījumu nepieejamību un garantēto atlīdzību izmaksu ABLV Bank AS

26.02.2018
  • Sadaļa:

1. NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI ABLV BANK AS

Ko nozīmē ierobežojumi liegt veikt kredīta un debeta operācijas klientu kontos? Kas šobrīd jādara bankas noguldītājiem un klientiem, kuriem naudas līdzekļi ir ABLV Bank AS?

Pašlaik klienti īslaicīgi nevar piekļūt saviem naudas līdzekļiem ne bankas filiālēs, ne izmantojot internetbanku, arī bankas karšu sistēma ir atslēgta, līdz ar to klienti nevar norēķināties ar bankas maksājumu kartēm un nevar izņemt naudu bankomātos. Bankas klientu vērtspapīru pārvešana uz citām bankām nav aizliegta.

2. GARANTĒTO ATLĪDZĪBU IZMAKSA

Kad FKTK plānot uzsākt garantēto atlīdzību izmaksu ABLV Bank klientiem?

Garantēto atlīdzību izmaska tiks sākta sestdien, 03.03.2018.

Kā notiks garantētās atlīdzības izmaksa?

JAUNĀKĀ INFORMĀCAIJA par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku pieiejama šeit: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2018/par-ablv-bank/6907-citadele-banka-valsts-garanteto-atlidzibu-izmaksu-ablv-bank-klientiem-veiks-banka-citadele-izmaksu-saks-sestdien-3-marta.html

• Cik lielu summu valsts izmaksās katram bankas klientam?

Valsts katram klientam katrā Latvijas bankā garantē 100 000 eiro, noguldījumu nepieejamības gadījumā nodrošinot izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda, kura līdzekļu uzkrāšanu un pārvaldīšanu, kā arī atlīdzības izmaksas veic FKTK. 

• Par kāda veida līdzekļiem bankā klientam pienākas garantētā atlīdzība?

Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz  100 000 eiro visos kontos kopā, ieskaitot kontus, kas atvērti iestādes filiālēs. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 eiro, atlīdzība tiek izmaksāta  pilnā noguldījuma apmērā.

Vai aprēķinātajā atlīdzībā tiks iekļauti arī noguldījumu procenti?

Jā, peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, ja vien kopējā izmaksājamā summa nepārsniedz 100,000 eiro. (Piemēram, ja klientam ir noguldījums 99,000 eiro un uzkrātie procenti līdz noguldījumu nepieejamības brīdim ir 1,500 euro, tad klients saņems 100,000 eiro (99,000+1,000 (procenti)), taču 500 eiro nesaņems no NGF. Noguldījumu nepieejamības fakts apstiprināts 23.02.2018).

• Kādā valūtā varēs saņemt naudu?

Atbilstoši likumam garantētā atlīdzība tiek izmaksāta eiro. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tie tiek konvertēti eiro. 

• Vai tiks kompensēti valūtas konvertācijas zaudējumi?

Normatīvie akti neparedz šādu kompensāciju.

• Kam pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro?

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro pienākas visiem bankas klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā (ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro).

 

• Vai garantētā atlīdzības pienākas arī par 1 eiro?

Ja klienta noguldījums bijis mazāks par 10 eiro un divu gadu laikā pirms 23.02.2018. (noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas) ar to nav veikti nekādi darījumi, tad garantētā atlīdzība nepienākas. Citi izņēmumi, kad nepienākas garantētā atlīdzība, ir aprakstīti Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā. 

• Vai garantētā atlīdzība pienākas par subordinēto aizdevumu bankai?

Nē, subordinētais aizdevums ir viens no izņēmumiem, par kuru nepienākas garantētā atlīdzība. Vairāk šeit – latviski: http://www.klientuskola.lv/lv/finansu-pakalpojumi/7-subordinetie-ieguldijumi.html; 

• Kā tiks noteikta izmaksājamā naudas summa?

Bankas grāmatvedības reģistros ir saglabāta informācija par visiem klientiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un to noguldījumu apmēru. Šo informācijas bāzi uzrauga un pārbauda arī FKTK.

• Vai iespējams saņemt lielāku garantēto atlīdzību un kam tāda pienākas? 

Jā, ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību (līdz 200 000 eiro), t.i., kopā ar standarta garantiju kopā līdz 300 000 eiro. Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu. 

• Kas jādara, lai saņemtu papildu atlīdzību?

Lai saņemtu papildu atlīdzību, klientam jāiesniedz bankā iesniegums kopā ar dokumentiem, kas apliecina, ka noguldījums atbilst minētajiem kritērijiem.

• Vai klients saņems garantēto atlīdzību, ja konts bankā ir apķīlāts? 

Nē, garantētās atlīdzības izmaksa šādam klientam tiks nodrošināta tikai par summu, kas klientam bija pieejama noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrators ir vērsis piedziņu pret klienta finanšu līdzekļiem bankā, attiecīgi  piedzenamā summa līdz valsts garantijas limitam 100 000 eiro tiks pārskaitīta zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administratoram. Ja pēc norēķināšanās ar tiesu izpildītāju vai nodokļu administratoru daļa no apķīlātas summas tiks atbrīvota, klientam būs iespēja saņemt atlikušo garantēto atlīdzību vēlāk. Šajā gadījumā piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam. 

• Līdz kuram laikam varēs saņemt garantēto atlīdzību?

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs vēl piecus gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

• Cik daudz šīs bankas klientu saņems valsts garantēto atlīdzību?

Pašreizējie aprēķini liecina, ka tās būs apmēram 22751 personas (gan fiziskas, gan juridiskas personas). 

• Kas notiks ar naudas līdzekļiem, kas ieskaitīti klienta kontā nākamajā darba dienā pēc FKTK 23.02.2018. lēmuma par bankas darbības ierobežojumiem pieņemšanas?

Visiem noguldītājiem, kuri atbilst to klientu kategorijai, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, neatkarīgi no tā, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti kontā, pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro. 

• Cik daudz līdzekļu pašlaik ir uzkrāts Noguldījumu garantiju fondā?

Noguldījumu garantiju fondā šobrīd ir uzkrāti 158 miljoni eiro. 

• Cik daudz līdzekļu būs nepieciešams izmaksāt no Noguldījumu garantiju fonda kā garantēto atlīdzību šīs bankas noguldītājiem?

Garantēto atlīdzību izmaksai, pēc pašreizējiem aprēķiniem, ir nepieciešami apmēram 470 miljoni eiro. Taču šai ABLV Bank ir pietiekami likvīdie aktīvi, lai nodrošinātu visas summas atmaksu NGF. 

• Kas notiks ar pārējiem bankas klientiem, kuru noguldītās summas ir lielākas par 100 000 eiro?

Sekojiet informācijai par nākamajiem ECB un FKTK lēmumiem.

3. CITI KLIENTU JAUTĀJUMI

Ko darīt kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts ABLV Bank?

Šiem klientiem ir jāpilda savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš laikā pilda savas saistības. Par šā brīža iespējām veikt kredītu atmaksu skaidrā naudā bankas Klientu apkalpošanas centros vai ar konta starpniecību citā bankā, t. sk, kredītkaršu un overdraftu atmaksu informācija pieejama bankas mājas lapā un arī FKTK mājas lapā mēs informējam par jaunumiem. 

ABLV Bank informācija klientiem par kredītu dzēšanas kārtību: https://www.ablv.com/lv/legal-latest-news/2018gada26februaris0819 

 

 

Ja saistību valūta nav eiro, tad pārskaitījuma konvertācija kredīta valūtā notiek pēc bankas kursa kredīta dzēšanas dienā.

• Ko darīt tiem klientiem, kuri šādā situācijā kavē nodokļu maksājumus?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) nāk pretī ABLV Bank klientiem – nodokļu maksājumi, nepiemērot sodu un izskata iespēju pagarināt  maksājuma termiņus. Bankas klientiem ir jāvēršas VID ar iesniegumu – un jāpamato kavēšanās iemesli, jo pastāv nosacījums, ka klientam jābūt vienīgajam kontam ABLV un jāuzrāda konta izdrukai, kas apliecina naudas līdzekļu esamību kontā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm