Mazinoties spriedzei finanšu tirgū, 3. ceturksnī uzlabojušies ieguldījumu fondu darbības rādītāji

19.11.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
19.11.2013.

Mazinoties spriedzei finanšu tirgū, 3. ceturksnī uzlabojušies ieguldījumu fondu darbības rādītāji

Samazinoties investoru bažām par Centrālo banku ekonomikas stimulēšanas pasākumu ierobežošanu un finanšu tirgiem atgūstoties pēc iepriekšējā ceturkšņa zaudējumiem, 2013. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, uzlabojušies ieguldījumu fondu darbības rezultāti, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) statistika par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2013. gada 3. ceturksnī.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2013. gada 30. septembrī atvērto obligāciju un naudas tirgus fondutriju mēnešu ienesīgums2 bija robežās no mīnus 2.7% līdz plus 2.3% (astoņiem no 14 fondiem pozitīvs), savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 7.3% līdz plus 3.2% (četriem fondiem negatīvs). Tāpat kā iepriekšējā ceturksnī labāku sniegumu uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu pamatvalūta nav ASV dolārs, jo tas piedzīvoja vērtības kritumu attiecībā pret latu gan ceturkšņa, gan gada laikā. Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējais ieguldījumu portfelis septembra beigās sasniedza 134 milj. latu, ceturkšņa laikā sarūkot par 5.5%, ko galvenokārt ietekmēja naudas tirgus fondu portfeļa sarukums, kas skaidrojams ar ieguldītāju intereses par šiem fondiem mazināšanos zemo procentu likmju ietekmē.

Atvērtie jauktie fondi
2013. gada 30. septembrī atvērto jaukto fondu2 (3 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 0.7% līdz plus 1.7% (diviem fondiem pozitīvs),  savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 5.3% līdz plus 2.7% (diviem fondiem pozitīvs). Septembra beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis saruka līdz 1.4 milj. latu, ceturkšņa laikā samazinoties par 45%, ko galvenokārt ietekmēja viena fonda likvidācija. Jaukto fondu portfelī uz parāda vērtspapīru un akciju samazinājuma rēķina ceturkšņa laikā pieauga ieguldījumu apliecību īpatsvars.

Atvērtie akciju fondi
Vairums atvērtajiem akciju fondiem2 nozīmīgāko akciju indeksu ceturkšņa laikā uzrādīja izteikti pozitīvu dinamiku (RTS: +11.5%, Micex: +9.9%, Eurostoxx 50: +11.2%, S&P 500: +4.7%, OMXBBGI: +2.3%, KASE: +3%, UX: -2.1%), kas atspoguļojās ieguldījumu fondu sniegumā. 2013. gada 30. septembrī atvērto akciju fondu (9 fondi) triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 3.0% līdz plus 7.6% (vienam fondam negatīvs), savukārt 12 mēnešu ienesīgums bija no mīnus 26.3% līdz plus 13.4% un tas bija pozitīvs tikai trim fondiem. Kopējā atvērto akciju fondu portfelī naudas līdzekļu īpatsvars ceturkšņa laikā saruka no 18.8% līdz 9.5%, liecinot par fondu pārvaldnieku ievērojami optimistiskāku noskaņojumu nekā iepriekšējā ceturkšņa beigās. Septembra beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 16.8 milj. latu, ceturkšņa laikā pieaugot par 2.8%.

Slēgtie fondi
Septembra beigās 79.4% slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā un salīdzinājumā ar jūnija beigām ieguldījumu Latvijā īpatsvars bija pieaudzis (jūnija beigās – 76.6%). Septembra beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 123.9 milj. latu.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2013. gada deviņos mēnešos ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 4.3 milj. latu, kas ir par 70% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ko galvenokārt ietekmēja komisijas naudas ienākumu pieaugums, palielinoties sabiedrību pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmēram. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi ceturkšņa laikā pieauga par 6.2%, savukārt gada laikā par 8.1% un septembra beigās sasniedza 24.9 milj. latu.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas: http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts.
2 Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm