Par 9.7% pieaudzis pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls

10.12.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
10.12.2013.

Par 9.7% pieaudzis pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls
 
2013. gada deviņos mēnešos valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par 9.7% un septembra beigās sasniedza 1.13 mljrd. latu, kas ir par 12.9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju piedāvāto ieguldījumu plānu skaits septembra beigās samazinājās līdz 23 (jūnija beigās – 26), jo atsevišķās sabiedrībās notika ieguldījumu plānu ar līdzīgu ieguldījumu stratēģiju apvienošana, lai optimizētu izmaksas un sasniegtu labākus ienesīguma rādītājus.

Pārskata ceturksnī mazinājās investoru bažas par Centrālo Banku monetārās stimulēšanas pasākumu ierobežošanu un labu sniegumu uzrādīja pasaules akciju tirgus. Līdz ar to tikai trīs konservatīvie ieguldījumu plāni 3. ceturksnī uzrādīja negatīvu ienesīgumu1, kas nebija zemāks par mīnus 0.6%.

Kopumā gada pirmajos 9 mēnešos cenu kritums obligāciju tirgū negatīvi ietekmēja konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgumu – šajā plānu grupā ienesīgums bija no mīnus 1.0% līdz plus 1.4%, turklāt 7 no 9 plāniem negatīvs. Līdz ar kāpumu akciju tirgos labāku sniegumu uzrādīja aktīvie plāni, kuru ienesīgums bija robežās no mīnus 0.2% līdz plus 3.2% (tikai vienam plānam negatīvs). Sabalansēto plānu grupā ienesīgums bija robežās no mīnus 0.4% līdz plus 2.5% (tikai vienam plānam negatīvs).

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 6.5% un septembra beigās sasniedza 46.8% no kopējiem ieguldījumiem jeb 526.6 milj. latu (t.sk. 312 milj. latu bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 22 milj. latu – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 1.8 milj. latu – akcijās, 6.7 milj. latu – ieguldījumu fondos, 1.8 milj. latu – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 181.4 milj. latu bija izvietoti kredītiestādēs). Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 94% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Salīdzinot ar gada sākumu, kopējā ieguldījumu portfelī pieaudzis parāda vērtspapīru īpatsvars, septembra beigās sasniedzot 46.7%. Otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām – 36%.
 
Līdz 2013. gada 3. ceturkšņa beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 221 118 dalībnieki, t.sk. 59% obligātā kārtā3. Vērojams, ka dalībnieki mazāk maina ieguldījumu plānus, kas liecina par iedzīvotāju apmierinātību ar izvēlētā ieguldījumu plāna darbību. Dalībnieku skaits, kuri kopš gada sākuma mainījuši ieguldījumu plānus, septembra beigās sasniedza 156 tūkstošus, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 3 ceturkšņiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

1  Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.
2  Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm