Par apdrošināšanas tirgus darbības rādītājiem 2010. gadā

28.02.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 28.02.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par apdrošināšanas tirgus darbības rādītājiem 2010. gadā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas apdrošināšanas tirgus darbības rezultātiem 2010. gada 4. ceturkšņa beigās.

Apdrošināšanas sabiedrības 2010. gadā kopā nopelnīja 14.4 milj. latu, t.i., par 26.3% vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 11.4 milj. latu. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa 2010. gadā bija 2.3 milj. latu un nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību – 12.1 milj. latu. 2010. gadā ar peļņu strādāja astoņas no 13 apdrošināšanas sabiedrībām.

2010. gadā apdrošināšanas sabiedrības parakstīja bruto prēmijas 190.3 milj. latu apmērā, kas bija par 14.8% mazāk nekā 2009. gadā, un izmaksāja bruto atlīdzības 111.3 milj. latu apmērā, kas bija par 27.6% mazāk nekā 2009. gadā.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs pārskata periodā pieauga par 17.9% un bija 32.8 milj. latu. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās par 33.7% un bija 14.5 milj. latu.

2010. gadā dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī lielākā daļa prēmiju bija parakstītas par dzīvības un veselības apdrošināšanu – attiecīgi 74.6% un 23.3%. Dzīvības apdrošināšanā lielāko īpatsvaru veido apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu (73.5% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām) un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas (25.7% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām).

2010. gadā dzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksāto bruto atlīdzību lielākais īpatsvars izmaksātajās atlīdzībās bija par dzīvības apdrošināšanu – 64.6%, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās par 15.2% un veidoja 9.3 milj. latu. Par veselības apdrošināšanu izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 53.5% un bija 4.9 milj. latu.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību 2010. gadā parakstīto bruto prēmiju apmērs bija 157.4 milj. latu jeb par 19.5% mazāk nekā 2009. gadā. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 26.9% salīdzinājumā ar 2009. gadu un bija 96.6 milj. latu.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītajās bruto prēmijās pārskata periodā būtiskas izmaiņas nav notikušas, lielākā daļa bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 25.3%, par sauszemes transporta apdrošināšanu – 23.8%, par īpašuma apdrošināšanu – 18.8%, par veselības apdrošināšanu – 11.6%.

2010. gadā lielākais izmaksāto atlīdzību īpatsvars bija par sauszemes transporta apdrošināšanu – 28.1% no izmaksātajām bruto atlīdzībām, par obligāto sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 26.8%, kā arī par veselības apdrošināšanu – 17.3% – un īpašuma apdrošināšanu – 13.8%.

Lielākais piekritušās bruto atlīdzības apmērs 2010. gadā dzīvības apdrošināšanā bija 111 tūkst. latu par dzīvības apdrošināšanu ar tirgum piesaistītajiem līgumiem. Nedzīvības apdrošināšanā apmēra ziņā lielākā – 3.2 milj. latu – apdrošināšanas atlīdzību prasība bija par īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem.

2010. gada beigās apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi bija 296 milj. latu. Lielākais ieguldījumu apmērs bija parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu – 128.3 milj. latu jeb 43.4% no apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumiem – kā arī termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 91.5 milj. latu jeb 31%, savukārt akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu veidoja 5.8% jeb 17.2 milj. latu.

2010. gada beigās apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumi 53.3% apmērā no ieguldījumu kopsummas bija izvietoti Latvijā, 7.8% bija izvietoti Lietuvā, 8.2% – Vācijā, 5.9% – Luksemburgā, 3.7% – Francijā, 4.1% – Somijā un 1.7% – Dānijā, bet pārējie 15.3% vēl 24 citās valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 97.8% no kopējā ārvalstu ieguldījumu apmēra.

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas1 nodrošināšanai, 2010. gada beigās dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 141.7% (robežās no 104.7% līdz 183.6%), nedzīvības apdrošināšnas sabiedrībām – 188.2% (robežās no 101.4% līdz 264.9%). 2010. gadā ieguldījumu atdeve dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 5.7% (2009. gadā – 7.4%), nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 4.6% (2009. gadā – 3.8%).

2010. gadā ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs samazinājās par 8.5%, salīdzinot ar 2009. gadu, un 2010. gadā filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs bija 32.4 milj. latu. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 21% un veidoja 15.6 milj. latu.

Līdz ar to pārskata periodā ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas kopējā apdrošināšanas tirgū sasniedza 17%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 14%.

Ar apdrošināšanas tirgus darbības pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Apdrošināšana/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

[1] Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm