Par apdrošināšanas tirgus darbības rādītājiem 2011. gada 3. ceturksnī

19.12.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 19.12.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par apdrošināšanas tirgus darbības rādītājiem 2011. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas apdrošināšanas tirgus darbības rezultātiem 2011. gada 3. ceturkšņa beigās.

Apdrošināšanas sabiedrības1.

2011. gada trīs ceturkšņos apdrošināšanas sabiedrības strādāja ar 1.5 milj. latu peļņu, t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 2 063 tūkst. latu (četras no deviņām sabiedrībām strādāja ar peļņu), savukārt dzīvības apdrošināšanas sabiedrības 3 ceturkšņos strādāja ar zaudējumiem un tie sasniedza 604 tūkst. latu (divas no trim sabiedrības strādāja ar peļņu).

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas2 nodrošināšanai, dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 124% (robežās no 105.9% līdz 155.6%), nedzīvības apdrošināšnas sabiedrībām – 198.4% (robežās no 102.5% līdz 278.8%).

Pieaugot ieguldījumu darbības izdevumiem ieguldījumu atdeve apdrošināšanas sabiedrībām 2011. gada trīs ceturkšņos saruka un ieguldījumu atdeve dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija -9.1% (2010. gada trīs ceturkšņos: 6.2%), nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām: 2.8% (2010. gada trīs ceturkšņos: 5%).

Apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs 2011. gada trīs ceturkšņos salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 27.7% un bija 176.8 milj. latu, kā arī izmaksāto bruto atlīdzību apmērs pieauga par 12.1% un bija 95.3 milj. latu (sk. 1. att.).

1. attēls
PARAKSTĪTĀS BRUTO PRĒMIJAS UN IZMAKSĀTĀS BRUTO ATLĪDZĪBAS
(periodā, milj. latu)

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011. gada trīs ceturkšņos parakstījušas bruto prēmijas 17.7 milj. latu apmērā jeb par 14.1% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs tajā pašā laikā samazinājās par 42.8% sasniedzot 6.4 milj. latu.

Š. g. trīs ceturkšņos ir mainījusies dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfeļa struktūra. Veselības apdošināšanā parakstīto bruto prēmiju īpatsvaram samazinoties līdz 0.1% (2010. gada trīs ceturkšņos – 21.8%) dzīvības apdrošināšanas produktu bruto prēmiju īpatsvars parakstīto bruto prēmiju portfelī sasniedza 97%. Dzīvības apdrošināšanā joprojām lielāko īpatsvaru veidoja apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas, t.i. attiecīgi 64.9% un 34.5% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011. gada trīs ceturkšņos parakstījušas bruto prēmijas 159.1 milj. latu apmērā jeb par 35.1% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, arī izmaksāto bruto atlīdzību apmērs pieaudzis par 20.3% un sasniedza 88.9 milj. latu.

Straujais bruto prēmiju apjoma pieaugums atsevišķiem nedzīvības apdrošināšanas produktiem, piemēram, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātajai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai (pieaugot apdrošināto transportlīdzekļu skaitam, prēmiju apmērs gandrīz dubultojoties), nav ietekmējis parakstīto bruto prēmiju struktūru un būtiskas izmaiņas tajā nav notikušas – joprojām lielākais īpatsvars bija sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātajai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai – 33%, sauszemes transporta apdrošināšanai – 19.4%, īpašuma apdrošināšanai – 16.6%, kā arī veselības apdrošināšanai – 9.2%.

Apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi 2011. gada 30. septembra beigās sasniedza 302 milj. latu. Lielākie ieguldījumi bija parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (157 milj. latu), termiņnoguldījumos kredītiestādēs (66.3 milj. latu), kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu (21.8 milj. latu), t.i. attiecīgi 52%, 22% un 7.2% no apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumiem.

2. attēls
APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA
(procentos)

2011. gada trešā ceturkšņa beigās apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu kopsummā ieguldījumi Latvijā bija 46.9%, Vācijā – 9.5%, Lietuvā – 10%, Luksemburgā – 7.2%, Francijā – 5.7%, Somijā – 3.5%, Nīderlandē – 3.3%, bet pārējie 13.9% vēl 28 citās valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 94.6% no kopējā ārvalstu ieguldījumu apmēra.

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāles3

2011. gada trīs ceturkšņos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga gan ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs (par 41%), gan izmaksāto bruto atlīdzību apmērs (par 60%) sasniedzot attiecīgi 36.2 milj. latu un 22.2 milj. latu. Dzīvības apdrošināšanas filiāles parakstījušas bruto prēmijas 17.7 milj. latu apmērā un izmaksājuši bruto atlīdzībās 13 milj. latu. Tajā paša laikā nedzīvības apdrošināšanas filiāles parakstījušas bruto prēmijas 18.8 milj. latu apmērā un izmaksājuši bruto atlīdzībās 9.2 milj. latu.

Kopējā apdrošināšanas tirgū ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas sasniedza 17%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 23.3%.

Ar apdrošināšanas tirgus darbības pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Apdrošināšana/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.licite@fktk.lv

1Latvijas Republikā reģistrētās apdrošināšanas akciju sabiedrības vai kooperatīvās biedrības
2Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.
3Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm