Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

19.08.2011
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2011. gada 19. augusta sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrībai “Latvijas Krājbanka” izteikt 10 000 000 parasto uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu. Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta Ls 1.

Padome konstatēja, ka AS ”Ventspils nafta”, savlaicīgi nepaziņojot par darījumu ar cita emitenta, kura akcijas iekļautas Latvijas Republikas regulētajā tirgū – AS ”Latvijas kuģniecība” , akcijām, ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrās daļas prasības, un nolēma par minēto prasību neizpildi uzlikt AS ”Ventspils nafta” soda naudu 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) latu apmērā.

Padome apstiprināja grozījumus “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2011. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos”, kuros noteikts, ka tām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, kurām nav nepieciešama licence un kuras līdz 30.04.2011. jau ir reģistrētas, noteiktā gada maksa 100 latu apmērā Komisijas darbības finansēšanai maksājama proporcionāli to darbības laika periodam no 30.04.2011., bet tām, kuras tiks reģistrētas no šī datuma, – maksājumu apmēru nosaka proporcionāli to darbības laika periodam šajā gadā.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm