Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2010. gada 13. novembra sēdē apstiprināja grozījumus “Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumos”, kas nosaka, ka iekšējā modeļa dokumentācija ietver arī politiku citu instrumentu, kas nav apdrošināšana, izmantošanai operacionālā riska samazināšanai, kā arī informāciju par citu instrumentu, kas nav apdrošināšana, atbilstību noteiktām prasībām.

Komisijas padome nolēma apstiprināt grozījumus ” Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikum os “, kas papildina prasību pārvaldīt un kontrolēt risku, kas rodas vērtspapirizēšanas darījumu rezultātā, ja iestāde šajos darījumos piedalās kā investors.

Padome apstiprināja arī normatīvos noteikumus “Grozījumi “Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos”” , kas tika izstrādāti, ņemot vērā grozījumu projektu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumos “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi”. Ar šiem grozījumiem tiek precizētas atsauces uz minētajiem noteikumiem un komentāriem, kā arī tiek veiktas izmaiņas noteikumu pielikumos.

Komisijas padome nolēma apstiprināt “Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvos noteikumus” , kas nosaka kārtību lielo riska darījumu un riska darījumu ar personām, kas saistītas ar kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto ierobežojumu izpildes aprēķinam , kā arī iespējamos izņēmumus un atbrīvojumus no ierobežojumiem, pārskatu par lielajiem riska darījumiem, riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību . Galvenās atšķirības no līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem ir tādas, ka riska darījumu ierobežojumi 25% apmēra no iestādes pašu kapitāla tagad attieksies uz visiem riska darījumiem, arī uz prasībām pret citām iestādēm. Tomēr nelielām iestādēm, lai nodrošinātu norēķinus, atļauts piemērot ierobežojumu 100 miljoni eiro, ja šī summa ir lielāka par 25% no iestādes pašu kapitāla, bet, jebkurā gadījumā riska darījums ar citu iestādi nedrīkst pārsniegt iestādes pašu kapitālu. Norēķinu nodrošināšanai riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto riska darījumu loks papildināts ar riska darījumiem ar iestādi, ja riska darījums beidzas vienā dienā, vai ja šo riska darījumu iniciējis klients, veicot norēķinus, – divās darba dienās. Noteikumi maina no riska darījumu ierobežojumiem atbrīvojamo riska darījumu loku, kā arī ievieš precizētas prasības riska darījumu vērtības korekcijai, ņemot vērā nodrošinājumu un saskaņojot riska darījumu vērtības korekcijas kārtību ar ” Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumu” prasībām kredītriska mazināšanai. Tāpat tie precizē riska darījumu ar personām, kas saistītas ar iestādi, ierobežojumu aprēķinu un prasības šādu darījumu riska pārvaldīšanai un kontrolei.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Moda Kapitāls” prospektu 1 700 akciju sabiedrības ”Moda Kapitāls” obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 000 euro iekļaušanai AS ”NASDAQ OMX Riga” Parāda vērtspapīru sarakstā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 26. novembrī plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm