Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

30.07.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 30.07. 2010. 
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 30. jūlija sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrībai ”Parex banka” nodot akciju sabiedrības ”Citadele banka” īpašumā akciju sabiedrības ”Parex banka” kredītiestādes uzņēmumu saskaņā ar 28.07.2010. iesniegto priekšlikumu.

Padome konstatēja, ka AS “Ventspils nafta” nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, jo līdz 30.04.2010. nav iesniegusi revidēto 2009. gada pārskatu Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (turpmāk – OOICGS). Tā kā AS “Ventspils nafta” likumā noteiktajā termiņā neiesniedza arī 2008. gada revidēto pārskatu, padome nolēma uzlikt AS ” Ventspils nafta” soda naudu 5 000 latu apmērā par atkārtotu Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu , kā arī uzdot AS ”Ventspils nafta” ne vēlāk kā 15.09.2010. publicēt OOICGS revidēto 2009. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu.

Padome konstatēja, ka AS ”Latvijas kuģniecība” nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, jo līdz 30.04.2010. OOICGS nav publicējusi revidēto 2009. gada pārskatu, un nolēma AS ”Latvijas kuģniecība” izteikt brīdinājumu , kā arī uzdot sabiedrībai publicēt OOICGS revidēto 2009. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu, ne vēlāk kā 15.09.2010.

Padome, izvērtējot tās rīcībā nonākušo informāciju par personām, kurām bija netieša veida nozīmīga līdzdalība AS ”VEF” pamatkapitālā, bet kuras par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu nebija paziņojušas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, konstatēja, ka Pēteris Avotiņš paziņojumu par netiešā veidā ar divu kontrolēto komercsabiedrību – k ompānijas Barrow Consulting Ltd un SIA ”Goldinvest Asset Management” (līdz 15.03.2010. – SIA ”Komunikāciju centrs”) – starpniecību iegūto līdzdalību AS ”VEF” pamatkapitālā sākotnēji 17.84 procentu apjomā un pēc tam 21.93 procentu apjomā neiesniedza Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, un nolēma i zteikt Pēterim Avotiņam brīdinājumu par minētajiem likuma pārkāpumu, kā arī i nformāciju par pieņemto lēmumu publicēt OOICGS, kur tā būs pieejama ikvienam ieguldītājam, lai tādējādi informētu finanšu instrumentu tirgus dalībniekus par pieņemto lēmumu.

Padome konstatēja, ka Ģirts Laugalis, tiešā veidā iegūstot 41 890 AS ”Grobiņa” akcijas un tādējādi arī no minētajām akcijām izrietošās balsstiesības, Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā AS ”Grobiņa” un Komisijai nepaziņoja par savu tiešā veidā iegūto nozīmīgo līdzdalību, un nolēma i zteikt Ģirtam Laugalim brīdinājumu par šādu likuma pārkāpumu, kā arī publicēt informāciju par lēmuma rezolutīvo daļu OOICGS, kur tā būtu pieejama ikvienam ieguldītājam, lai tādējādi informētu finanšu instrumentu tirgus dalībniekus par pieņemto lēmumu.

Padome izskatījusi AS “Belokoņa un Repšes ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” iesniegtos dokumentus izsniegtās licences ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai papildināšanai, nolēma pārreģistrēt un papildināt izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai ar jaunu ieguldījumu pakalpojumu – ieguldītāju finanšu instrumentu portfeļa individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu – un jaunu ieguldījumu blakuspakalpojumu – konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 6. augustā plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 67774807,e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm