Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

09.12.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 09.12.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) 2011. gada 9. decembra sēdē pieņēma lēmumu anulēt “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “LKB Asset Management”” licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai. Šāds lēmums tika pieņemts pamatojoties uz sabiedrības lūgumu anulēt tai izsniegto licenci. “LKB Asset Management” nav neizpildītu saistību pret fonda ieguldītājiem, kā arī citiem tās klientiem.

Šodien Komisijas padome nolēma reģistrēt AS ”NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” nodibināto slēgto ieguldījumu fondu “Komercīpašumu fonds” un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 15 000 ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) euro.

Komisijas padome nolēma apstiprināt Grozījumus “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos”, ar ko tiek ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/76/EK prasības. Grozījumi nosaka prasību rēķināt norēķinu riska kapitāla prasību visiem riska darījumiem, ne tikai tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem, palielina kapitāla prasības tirdzniecības portfelī iekļautajiem kapitāla vērtspapīriem, vērtspapirizēšanas pozīcijām un atkārtotas vērtspapirizēšanas pozīcijam, nosaka stingrākus iekšējo modeļu standartus tirgus risku kapitāla prasību aprēķināšanai, precizē pašu kapitāla elementus.

Tāpat padome nolēma apstiprināt arī Grozījumus “Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos””, kas sagatavoti, ņemot vērā grozījumus “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos”. 

Komisijas padome šodien apstiprināja arī grozījumus “Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvajos noteikumos””, kas izstrādāti, lai papildinātu no riska darījumu ierobežojumiem atbrīvotu riska darījumu veidus ar tādām prasībām pret centrālajām bankām atbilstošās valsts nacionālajā valūtā, kas tiek ņemtas vērā obligāto rezervju prasības izpildes noteikšanai, kā arī lai veiktu redakcionālus labojumus noteikumos.

Lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/76/ES prasības, Komisijas padome apstiprināja grozījumus “Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvajos noteikumos””, kuri attiecas uz informācijas publiskošanu gadījumos, kad iestāde izmanto saistību neizpildes riska un migrācijas riska iekšējos modeļus un korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska iekšējos modeļus vai kad iestāde aprēķina riska svērto vērtību vērtspapirizēšanas pozīcijām vai specifiskā riska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa vērtspapirizēšanas pozīcijām. Būtiski palielināts atklājamās informācijas apjoms par vērtspapirizēšanas pozīcijām, t.sk. noteikts, ka jāpublisko informācija sadalījumā pa tirdzniecības portfeli un netirdzniecības portfeli.

Šodien Komisijas padomes sēdē tika apstiprināti grozījumi “Normatīvajos noteikumos par kritērijiem atvērto fondu ieguldījumu objektu atbilstībai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma prasībām”, kas izstrādāti, lai veiktu šajos noteikumos redakcionālus precizējumus.

Komisijas padome šodien apstiprināja Grozījumus “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos”, kas ir saistoši jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām un Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām un ārvalstu un dalībvalstu kredītiestādēm. Noteikumu grozījumi izstrādāti, lai precizētu noteikumu prasības, tai skaitā iestrādātas normas saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā un Kredītiestāžu likumā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2011. gada 16. decembrī plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm