Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

28.12.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 28.12.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome 2009. gada 28. decembra sēdē nolēma apstiprināt “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvos noteikumus”, kas izstrādāti, ievērojot Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) “Kredītriska pārvaldīšanas principus” un Eiropas Banku uzraudzības komitejas (CEBS) elektroniskajā rokasgrāmatā ietvertās tehniskās vadlīnijas koncentrācijas riska pārvaldīšanai un stresa testēšanai. Noteikumi bankām izvirza prasību izstrādāt un piemērot metodoloģiju bankas spējas uzņemties kredītrisku novērtēšanai, kas ļauj noteikt pamatotu pieļaujamā kredītriska līmeni un kredītriska pārvaldīšanas stratēģiju. Noteikumos tiek precizētas minimālās prasības kredītriska stratēģijas, politiku un procedūru saturam, kā arī bankas padomes, valdes un kredītriska pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku pamatpienākumi un atbildība. Noteikumos paredzēta prasība noteikt un pastāvīgi ievērot limitus un ierobežojumus dažādu kredītriskam pakļauto darījumu veidu koncentrācijai. Tāpat tiek noteiktas prasības regulāri veikt kredītriska stresa testēšanu, izvērtēt stresa testu rezultātus un izstrādāt rīcības plānu nelabvēlīga attīstības scenārija gadījumā. Noteikumi aizvietos šobrīd spēkā esošos “Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumus”.

Komisijas padome šodien apstiprināja “Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvos noteikumus”, kas izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Banku uzraudzības komitejas (CEBS) “Likviditātes riska pārvaldīšanas tehniskos padomus (otro daļu)” un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) izstrādātos “Likviditātes riska pārvaldīšanas un uzraudzības principus”, kā arī ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/111/EK (2009. gada 16. septembris), ar ko groza direktīvu 2006/48/EK, direktīvu 2006/49/EK un direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību, prasības attiecībā uz likviditātes riska pārvaldīšanu. Noteikumi nosaka likviditātes prasības un to izpildes kārtību. Tiek detalizētas likviditātes riska pārvaldīšanas prasības, t.sk. tiek ieviestas prasības finansējuma struktūras pārvaldīšanai, aktīvu, kurus var izmantot kā aizņēmuma nodrošinājumu, pārvaldīšanai, kā arī prasība izstrādāt rādītāju kopumu likviditātes novērtēšanai. Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 01.04.2010. un tie aizvietos šobrīd spēkā esošos “Likviditātes prasību izpildes noteikumus”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 8. janvārī, plkst. 10.00.

Anna Dravniece 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komisijas biroja vadītāja
Tālr: 67774800
E-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm