Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

25.09.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 25.09. 2009.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 25. septembra sēdē, iz skatot no AS ”Vulkāns” administratora saņemto iesniegumu par bankrota procedūras sākšanu AS ”Vulkāns” un lūgumu izslēgt AS ”Vulkāns” no emitentu reģistra, nolēma izņemt no publiskās apgrozības AS “Vulkāns” parastās akcijas un atzīt par spēku zaudējušu Komisijas 07.12.2001. lēmumu Nr. 22/22 “Par publiskās akciju sabiedrības “Vulkāns” vērtspapīru reģistrāciju”.

Padome nolēma izsniegt apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BTA” licenci juridisko izdevumu apdrošināšanai.

Padome atļāva AS sabiedrībai “Latvijas Krājbanka” izteikt 6 175 000 parasto uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu. Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta Ls 1.

Padome apstiprināja “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvos noteikumus”, lai uzlabotu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo normatīvo noteikumu pārskatāmību. Noteikumi ir saistoši jaundibinātām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām un Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām un ārvalstu kredītiestādēm. Tie nosaka kārtību, kādā Komisija i zsniedz un pārreģistrē licenci kredītiestādes, elektroniskās naudas institūcijas un krājaizdevu sabiedrības darbība s veikšanai, kā arī kārtību, kādā kredītiestāde un krājaizdevu sabiedrība var saņemt Kredītiestāžu likumā un Krājaizdevu sabiedrību likumā paredzētās Komisijas atļaujas. Tāpat noteikumi regulē atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību veikto darbību saskaņošanas un noteiktas informācijas sniegšanas kārtību.

Padome apstiprināja “Licenču apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvos noteikumus”, lai uzlabotu apdrošināšanas darbību reglamentējošo normatīvo noteikumu pārskatāmību. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētām komercsabiedrībām, kas reģistrētas kā akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības , un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Komisija izsniedz un pārreģistrē licenci apdrošināšanas veikšanai, kā arī kārtību, kādā apdrošinātājs var saņemt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās Komisijas atļaujas. Tāpat noteikumi regulē atsevišķu apdrošinātāja veikto darbību saskaņošanas un noteiktas informācijas sniegšanas kārtību.

Padome apstiprināja normatīvos noteikumus “Grozījumi “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos””, lai precizētu gada pārskatā iekļaujamo finanšu pārskatu uzskaitījumu un terminus tā, lai tie atbilstu attiecīgo Eiropas Komisijas regulu grozījumiem.

Padome apstiprināja normatīvos noteikumus “Grozījumi ” Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos “”, lai precizētu gada pārskatā iekļaujamo finanšu pārskatu uzskaitījumu un terminus tā , lai tie atbilstu attiecīgo Eiropas Komisijas regulu grozījumiem.

Padome apstiprināja normatīvos noteikumus “Grozījumi ” Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos “”, lai precizētu gada pārskatā iekļaujamo finanšu pārskatu uzskaitījumu un terminus tā , lai tie atbilstu attiecīgās Eiropas Komisijas regulas grozījumiem.

Padome apstiprināja normatīvos noteikumus “Grozījumi ” Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos “”, lai precizētu gada pārskatā iekļaujamos terminus atbilstoši grozījumiem Eiropas Komisijas attiecīgajās regulās.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 2. oktobrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm