Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

14.08.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 14.08. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 14. augusta sēdē apstiprināja Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīnijas . Šīs vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar Pasaules Bankas speciālistiem tehniskās palīdzības programmas ietvaros, ņemot vērā jau šobrīd Latvijas banku īstenoto labāko praksi, un iesaka vispārējos principus finansiālu problēmu un domstarpību risināšanā bez tiesas līdzdalības starp banku un hipotekārā kredīta ņēmēju nolūkā nodrošināt kredītņēmēju (patērētāju) līdzvērtīgu interešu ievērošanu, kad tie nonākuši finansiālās grūtībās. Vadlīnijas paredz, ka visi iespējamie aizdevuma pārstrukturēšanas risinājumi tiek izskatīti pirms aizdevuma nodrošinājuma realizācijas tiesas ceļā, piemēram, konkrētos gadījumos, pusēm vienojoties, tiek dota iespēja pirkt vai pārdot ieķīlāto īpašumu vai kapitalizēt kavētos maksājumus, izsniedzot jaunu aizdevumu, ja aizņēmējam ir labas perspektīvas uzlabot savu finansiālo stāvokli nākotnē.

Padome nolēma atzīt par spēku zaudējušiem 15.02.2002. apstiprinātos Nr. 31 “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas noteikumus”, pamatojoties uz 28.05.2009. grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā, kas atceļ valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju licencēšanu, nosakot, ka turpmāk fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs drīkst sākt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu pēc reģistrācijas fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Vienlaikus likums tika papildināts ar nodaļu, kas nosaka fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrācijas kārtību. Līdz ar to minētie noteikumi bija zaudējuši jēgu.

Padome, izskatījusi saņemto ”Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība ” AS iesniegumu ar lūgumu atļaut sākt atvērtā ieguldījumu fonda “Swedbank latu naudas tirgus fonds” likvidāciju, konstatēja, ka d okumenti, kas iesniegti Komisijā “Swedbank latu naudas tirgus fonda” likvidācijas sākšanai, atbilst likuma prasībām, kā arī šāda likvidācija neaizskar fonda ieguldītāju likumīgās intereses (s abiedrība ir paredzējusi vienu mēnesi iepriekš katru fonda ieguldītāju informēt individuāli par likvidācijas sākšanu, tādējādi r a dot iespēju katram ieguldītājam izņemt naudas līdzekļus pirms likvidācijas procesa sākšanas vai arī piedāvājot iespēju šos līdzekļus ieguldīt līdzvērtīgos produktos ”Swedbank” AS ), nolēma a tļaut ” Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS sākt atvērtā ieguldījumu fonda “Swedbank latu naudas tirgus fonds” likvidāciju.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 21. augustā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm