Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

25.03.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 25. 03. 2009.

 

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 25. marta sēdē apstiprināja “Aktīvu kvalitātes novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas normatīvos noteikumus”, kas būs saistoši Latvijas Republikā reģistrētājām bankām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības. Noteikumi nosaka, ka finanšu pārskatos iestāde atzīst kredītu vērtības samazināšanas zaudējumus un veido uzkrājumus saskaņā ar Starptautiskiem grāmatvedības standartiem. Noteikumi sniedz vadlīnijas kredītu kvalitātes novērtēšanai un uzkrājumu veidošanas metodoloģijai, kā arī apraksta uzraugu pieeju iestādes kredītu kvalitātes un uzkrājumu veidošanas procesa novērtēšanai. Vienlaicīgi Komisijas padome apstiprināja grozījumus “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos”, “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību ienākumu un izdevumu uzskaites noteikumos” un “Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas noteikumos”. “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi” paliek spēkā un būs saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām krājaizdevu sabiedrībām, kā arī ieteicami apdrošinātājiem, apdrošināšanas starpniekiem, brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem.

Šodien stājušies spēkā arī “Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi”, kas tika apstiprināti 2009. gada 20. marta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdē. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un to mērķis ir sniegt bankām vadlīnijas kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveidei, ieteikumus kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa saturam, kā arī noteikt Komisijai iesniedzamo pārskatu par kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu sagatavošanas un iesniegšanas kartību.

 

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 27. martā plkst. 10:00.

Agnese Joela

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 6777 4808

e-pasts: Agnese.Joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm