Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2010. gada 4. ceturksnī

14.02.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 14.02.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2010. gada 4. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2010. gada 4. ceturkšņa beigās.

2010. gada 4. ceturksnī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 1.1 milj. latu un gada beigās sasniedza 4.5 milj. latu1 peļņu (2009. gadā attiecīgi – 2.9 milj. latu), savukārt sabiedrību vidējā aktīvu atdeve (ROA) sasniedza 25.1%, bet vidējā kapitāla atdeve (ROE) – 27.8% (2009. gadā – 16.6% un 19.3%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi 4. ceturkšņa laikā pieauga par 7.8% un decembra beigās sasniedza 19.8 milj. latu.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldē esošo ieguldījumu fondu aktīvi pēc divu ceturkšņu neliela krituma 4. ceturksnī pieauga par 0.5% un gada beigās sasniedza 205.8 milj. latu. 73% no ieguldījumu fondu aktīviem bija ieguldīti atvērtajos ieguldījumu fondos (2009. gada 31. decembrī – 77%). Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 41.3% – un parāda vērtspapīros u.c. vērtspapīros ar fiksētu ienākumu – 34.1% (2009. gada 31. decembrī attiecīgi – 51% un 34%). Savukārt slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti nekustamajā īpašumā – 32%, pārējos aktīvos – 20.6%, kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu – 21.9% (2009. gada 31. decembrī attiecīgi – 38.9%, 28% un 1%).

2010. gada 4. ceturksnī ieguldījumu apmērs Latvijā samazinājās par 4.3% un gada beigās bija 126.2 milj. latu jeb 65.2% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumu fondu ieguldījumu portfelī esošo ārvalstu emitentu finanšu instrumentu apmērs 2010. gada 4. ceturkšņa beigās sasniedza 67.3 milj. latu, no kuriem 28.8% bija izvietoti Krievijā, 23.9% – pārējās ES valstīs, 25.1% – pārējās NVS valstīs un 22.2% – pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos.

Ieguldījumu fondu galvenais ienākumu postenis – procentu ienākumi (90%) – 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada 4. ceturksni, samazinājās par 41.8%. Būtiskākie ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumu posteņi – atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai2 un atlīdzība turētājbankai3 – 2010. gada 4. ceturkšņa beigās veidoja attiecīgi 59.5% un 13.4% no visiem ieguldījumu fondu izdevumiem. Šo izdevumu posteņu attiecība pret fondu kopējiem aktīviem pārskata perioda beigās sasniedza attiecīgi 0.9% un 0.2% (2009. gada 4. ceturkšņa beigās – 0.9% un 0.2%).

2010. gadā ieguldījumu rezultātā gūtais ieguldījumu fondu neto aktīvu pieaugums sasniedza 11.9 milj. latu (2009. gadā – 17.9 milj. latu).

2010. gadā vidējais gada ienesīgums atvērtajiem ieguldījumu fondiem bija robežās no 2.1% līdz 33.5%, savukārt slēgtajiem ieguldījumu fondiem robežās no -6.1% līdz 4.1%.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Pielikumā pievienots vizuālais materiāls ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

1Neauditēti dati.
2Atlīdzība, kas pienākas ieguldījumu sabiedrībai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.
3Komisijas nauda, kas pienākas turētājbankai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm