Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

13.05.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 13.05.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2011. gada 1. ceturkšņa beigās.

2011. gada 1. ceturksnī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 0.9 milj. latu1 (2010. gadā attiecīgi – 1 milj. latu), savukārt sabiedrību vidējā aktīvu atdeve (ROA) sasniedza 17.9%, bet vidējā kapitāla atdeve (ROE) – 19.8% (2010. gadā – 24.1% un 27.6%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi 1. ceturkšņa laikā pieauga par 2.8% un marta beigās sasniedza 20.3 milj. latu. Jau kopš 2010. gada sākuma būtiski nav mainījušies ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu aktīvi un ceturkšņa beigās bija 209.6 milj. latu (sk. attēlu).

Attēls
IEGULDĪJUMU FONDU AKTĪVI (milj. latu)

74% no ieguldījumu fondu aktīviem bija ieguldīti atvērtajos ieguldījumu fondos (2010. gada 31. martā – 77%). Atvērtie ieguldījumu fondi savus aktīvus ieguldīja termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 41.7% – un parāda vērtspapīros u.c. vērtspapīros ar fiksētu ienākumu – 35.8% (2010. gada 31. martā attiecīgi – 54% un 28%). Savukārt slēgtie ieguldījumu fondu ieguldījumi galvenokārt tika veikti nekustamajā īpašumā – 29.6%, pārējos aktīvos – 25.1%, kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu – 20.3% (2010. gada 31. martā attiecīgi – 7%, 7% un 9%).

No kopējiem ieguldījumu fondu ieguldījumiem Latvijā ieguldīti 65% jeb 126.8 milj. latu. Savukārt no ieguldījumiem ārvalstīs emitētajos finanšu instrumentos 31.8% bija izvietoti Krievijā, 24.8% – pārējās ES valstīs, 22.1% – pārējās NVS valstīs un 21.3% pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos.

2011. gada 1. ceturksnī ieguldījumu fondu galvenais ienākumu avots bija no procentu ienākumiem (90.7%), salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tie pieauga par 52.3%. Nozīmīgākos ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumus veidoja – atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai2 un atlīdzība turētājbankai3, t.i., attiecīgi 74.7% un 14.9% no visiem ieguldījumu fondu izdevumiem. Šo izdevumu attiecība pret fondu kopējiem aktīviem pārskata perioda beigās sasniedza attiecīgi 0.22% un 0.04% (2010. gada 1. ceturkšņa beigās – 0.22% un 0.05%).

Vidējais gada ienesīgums 2011. gada 1. ceturksnī atvērtajiem ieguldījumu fondiem bija robežās no -0.6% līdz 18.9%, savukārt slēgtajiem ieguldījumu fondiem robežās no -29.3% līdz 1.9%.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

[1] Neauditēti dati
[2] Atlīdzība, kas pienākas ieguldījumu sabiedrībai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem
[3] Komisijas nauda, kas pienākas turētājbankai saskaņā ar fonda prospekta noteikumiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm