Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 2. ceturksnī

09.09.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 09.09.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 2. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2011. gada 2. ceturksnī.

2011. gada pirmajā pusgadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 1.9 milj. latu  (2010. gadā attiecīgi – 2.1 milj. latu), savukārt sabiedrību vidējā aktīvu atdeve (ROA) sasniedza 18.9%, bet vidējā kapitāla atdeve (ROE) – 20.6% (2010. gada attiecīgajā periodā – 24.9% un 28.1%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi 2. ceturkšņa laikā samazinājās par 4.5% un jūnija beigās sasniedza 19.4 milj. latu. Tajā pašā laikā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu aktīvi samazinājās par 4.2% un ceturkšņa beigās bija 199.4 milj. latu (sk. att.).

Attēls
IEGULDĪJUMU FONDU AKTĪVI (milj. latu)

 

Atvērtie ieguldījumu fondi, kas veido lielāko daļu no visiem fondu aktīviem (72.8%), savus aktīvus ieguldīja termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 40.5% – un parāda vērtspapīros u.c. vērtspapīros ar fiksētu ienākumu – 39.8% (2010. gada 30. jūnijā attiecīgi – 43% un 35%). Savukārt slēgtie ieguldījumu fondi ieguldījumus galvenokārt veica nekustamajā īpašumā – 29.7%, pārējos aktīvos – 25.4%, kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu – 20.2% (2010. gada 30. jūnijā attiecīgi – 33%, 31% un 20%).

Lai gan ieguldījumu fondu ieguldījumi Latvijā turpina sarukt to īpatsvars kopējos ieguldījumu fondu ieguldījumos sasniedza 62% jeb 115.4 milj. latu. Savukārt no ieguldījumiem ārvalstīs emitētajos finanšu instrumentos 33.8% bija izvietoti Krievijā, 25.2% – pārējās ES valstīs, 19.9% – pārējās NVS valstīs un 21.1% pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos.

2. ceturksnī ieguldījumu fondu galvenais ienākumu avots bija no procentu ienākumiem (88.7%), lai gan salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tie samazinājušies par 17.8%. Nozīmīgākos ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumus veidoja – atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai  un atlīdzība turētājbankai , t.i., attiecīgi 74.6% un 14.4% no visiem ieguldījumu fondu izdevumiem. Šo izdevumu attiecība pret fondu kopējiem aktīviem pārskata perioda beigās sasniedza attiecīgi 0.5% un 0.1% (2010. gada 2. ceturkšņa beigās – 0.4% un 0.1%).

Vidējais gada ienesīgums atvērtajiem ieguldījumu fondiem bija robežās no -5.7% līdz 3.7%, savukārt slēgtajiem ieguldījumu fondiem robežās no -28.3% līdz 1.7%.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm