Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 3. ceturksnī

03.01.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 03.01.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2011. gada 3. ceturksnī.

2011. gada 9 mēnešos ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 3 milj. latu, kas ir par aptuveni 10% mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Peļņas samazinājumu galvenokārt ietekmēja administratīvo izdevumu pieaugums (+13.7%) un procentu ienākumu sarukums (par gandrīz 60%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi 3. ceturkšņa laikā samazinājās par 3.5% un septembra beigās sasniedza 18.7 milj. latu. Tajā pašā laikā ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 21.6%, sasniedzot pirmskrīzes līmeni, un ceturkšņa beigās bija 244.3 milj. latu (sk. 1.att.).

1. attēls
Ieguldījumu fondu aktīvi (milj. latu)


 
Šo pieaugumu veicināja aktīva jaunu fondu reģistrācija 3. ceturkšņa laikā, kad tika reģistrēti seši jauni akciju fondi – pieci slēgtie un viens atvērtais. Visstraujāk (gandrīz trīs ar pus reizes) ceturkšņa laikā pieauga akciju fondu aktīvi un tādējādi nozīmīgi mainījās arī ieguldījumu fondu tirgus struktūra – ievērojami pieauga akciju fondu īpatsvars kopējos aktīvos (sk. 2. att.).

2. attēls
Ieguldījumu fondu aktīvu sadalījums fondu veidu griezumā pēc ieguldījumu politikas  (% no kopējiem aktīviem)


  
2011. gada 3. ceturksnī obligāciju un naudas tirgus fondu ieguldījumu portfeļos nedaudz pieauga naudas līdzekļu (prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs) īpatsvars.

3. attēls
Ieguldījumu fondu veikto ieguldījumu sadalījums (% no attiecīgo fondu veidu ieguldījumu portfeļa)


 
Jaukto fondu ieguldījumu portfeļos ievērojami pieauga naudas līdzekļu īpatsvars un saruka akciju īpatsvars. Nekustamā īpašuma fondiem naudas līdzekļu īpatsvars saglabājās nemainīgs, taču nozīmīgi pieauga termiņnoguldījumi kredītiestādēs (vienlaicīgi samazinoties prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm). Savukārt akciju fondiem pārskata ceturksnī bija vērojama riska apetītes palielināšanās un vēlme izmantot krasos kritumus akciju tirgos, par ko liecina akciju īpatsvara pieaugums (sk. 3. att.).

3. ceturksnī finanšu tirgus stipri satricināja ASV kredītreitinga samazinājums, kā arī bažas par jaunu recesiju un eiro zonas valstu parādu problēmām, kas negatīvi ietekmēja ieguldījumu fondu darbības rezultātus. Visvairāk cieta akciju fondi un jauktie fondi. 30.09.2011. vidējais 3 mēnešu ienesīgums obligāciju un naudas tirgus fondiem bija mīnus 1.6%, jauktajiem fondiem – mīnus 8.2%, akciju fondiem – mīnus 7.1%, un nekustamā īpašuma fondiem – mīnus 2.3%.

Pārskata ceturksnī ieguldījumu fondu ieguldījumu Latvijā apmērs palielinājās par 17.7 miljoniem latu, tomēr ieguldījumu Latvijā īpatsvars saruka līdz 58.1% 3.ceturkšņa beigās (62.0% – 2. ceturkšņa beigās). Savukārt no ieguldījumiem ārvalstīs emitētajos finanšu instrumentos 19.7% bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju), 19% – Krievijā, 11.9% – pārējās NVS valstīs un 49.4% – pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos.

3. ceturksnī ieguldījumu fondu galvenais ienākumu avots bija procentu ienākumi (86.4%), lai gan salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tie samazinājušies par 25.2%.

Nozīmīgākos ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izdevumus veidoja – atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai  un atlīdzība turētājbankai, t.i., attiecīgi 75.2% un 14.1% no visiem ieguldījumu fondu izdevumiem. Šo izdevumu attiecība pret fondu kopējiem aktīviem pārskata perioda beigās sasniedza attiecīgi 0.6% un 0.1% (2010. gada 3. ceturkšņa beigās – 0.7% un 0.2%).

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm