Par informācijas sniegšanu par ārvalstu finanšu investīcijām kredītiestāžu subordinētajā kapitālā

13.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par informācijas sniegšanu par ārvalstu finanšu investīcijām kredītiestāžu subordinētajā kapitālā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome šodien apstiprināja grozījumus “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos”, kas attiecībā uz pašu kapitāla aprēķinu precizē prasības pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā, un peļņas, kas atzīta ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultātā, iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā, lai nodrošinātu noteikto prasību viennozīmīgu izpratni un interpretāciju, kā arī paredz, ka iestāde Komisijai iesniedz aizņēmuma līguma kopiju elektroniskā formātā, ja aizņemtie līdzekļi ir iekļauti iestādes otrā līmeņa kapitālā kā subordinētais kapitāls, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc aizņēmuma iekļaušanas otrā līmeņa kapitālā.

Šāda prasība saistīta ar šā gada 1. jūlija grozījumiem Imigrācijas likumā, saskaņā ar kuriem ārzemniekam ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš ir veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā 200 000 latu apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla (subordinētā aizdevuma vai subordinēto obligāciju) veidā, ja šī darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem un saskaņā ar noguldījuma noteikumiem to nav tiesību izbeigt pirms noguldījuma atmaksas termiņa.

Finanšu un kapitāla tirgus biroja vadītāja Anna Dravniece:”Minētie grozījumi Imigrācijas likumā atbalsta finanšu investīciju veikšanu Latvijas kredītiestāžu subordinētajā kapitālā, tomēr pastāv iespēja, ka aktualizēsies nelegāli iegūto līdzekļu atmazgāšanas jautājums. Tā kā Komisijas mērķis ilgtermiņā ir mazināt ASV Valsts departamenta ikgadējā ziņojuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un finanšu noziegumiem pasaulē ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu, kā arī uz valsts reputāciju, tad prasība iesniegt Komisijai aizņēmuma līguma kopiju elektroniskā formātā turpmāk būs iekļauta “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumos”. ”

Noteikumi paredz arī virkni izmaiņu kredītriska kapitāla prasības aprēķinā. Piemēram, palielina riska pakāpes, kas piemērojamas ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās, rēķinot kredītriska kapitāla prasību; precizē kapitāla prasību aprēķinu kredīta atvasinātajiem instrumentiem; paredz piemērot 100% korekcijas pakāpi ārpusbilances posteņu iekļaušanai kredītriska mazināšanas efekta aprēķinā; papildina kredītriska kapitāla prasības aprēķinu riska darījumiem ar dalībvalstu pašvaldībām, nosakot iespēju piemērot riska darījumiem ar pašvaldībām, ja tie ir segti ar saistībām, kas denominētas attiecīgās dalībvalsts valūtā, 20% riska pakāpi; precizē kredītriska kapitāla prasības aprēķinu līzinga darījumiem u.c.

Tāpat grozījumos tiek papildinātas prasības operacionālā riska mazināšanai izmantotās apdrošināšanas ietekmes atzīšanai, kā arī nosaka prasības operacionālā riska mazināšanai izmantoto citu instrumentu, kas nav apdrošināšana, ietekmes atzīšanai, ja iestāde operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam izmanto attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju.

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm