Par Latvijas apdrošināšanas tirgus darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

17.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 17.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas apdrošināšanas tirgus darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas apdrošināšanas tirgus darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturkšņa beigās.

2010. gada 3. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības strādāja ar 14.6 milj. latu peļņu (3. ceturksni ar peļņu noslēdza 11 apdrošināšanas sabiedrības), dzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 2.4 milj. latu un nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību – 12.2 milj. latu.

2010. gada trīs ceturkšņos apdrošināšanas sabiedrības parakstīja bruto prēmijas 138.4 milj. latu apmērā, kas bija par 20.7% mazāk nekā 2009. gada trīs ceturkšņos, un izmaksāja bruto atlīdzības 85 milj. latu apmērā, kas bija par 27.7% mazāk nekā 2009. gada trīs ceturkšņos.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs š.g. 3. ceturksnī pieauga par 11.9% un bija 20.6 milj. latu. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs salīdzinājumā ar 2009. gada trīs ceturkšņiem samazinājās par 31.4% un bija 11.1 milj. latu. 2010. gada trīs ceturkšņos dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju lielākā daļa bija parakstītas par dzīvības un veselības apdrošināšanu – attiecīgi 75.7% un 21.8%. Dzīvības apdrošināšanā lielāko īpatsvaru veido apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu (57.4% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām) un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas (17.9% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām). 2010. gada trīs ceturkšņos dzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksāto bruto atlīdzību lielākais īpatsvars izmaksātajās atlīdzībās bija par dzīvības apdrošināšanu – 65.1%, kas salīdzinājumā ar 2009. gada trīs ceturkšņiem samazinājās par 0.8% un sasniedza 7.2 milj. latu. Par veselības apdrošināšanu izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 57.0% un bija 3.8 milj. latu.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību 2010. gada trijos ceturkšņos parakstīto bruto prēmiju apmērs bija 117.8 milj. latu jeb par 24.5% mazāk nekā 2009. gada trijos ceturkšņos. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 27.1% salīdzinājumā ar 2009. gada trijiem ceturkšņiem un bija 73.9 milj. latu. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītajās bruto prēmijās pārskata periodā būtiskas izmaiņas nav notikušas, lielākā daļa bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 24.5%, par sauszemes transporta apdrošināšanu – 23.8%, par īpašuma apdrošināšanu – 18.1%, par veselības apdrošināšanu – 12.6%.  2010. gada trijos ceturkšņos lielākais izmaksāto atlīdzību īpatsvars bija par sauszemes transporta apdrošināšanu – 28.2% no izmaksātajām bruto atlīdzībām, par obligāto sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 25.7%, kā arī par veselības apdrošināšanu – 18.1% un īpašuma apdrošināšanu – 14.2%.

Lielākais piekritušās bruto atlīdzības apmērs 2010. gada trīs ceturkšņos dzīvības apdrošināšanā bija 111 tūkst. latu par dzīvības apdrošināšanu ar tirgum piesaistītajiem līgumiem. Nedzīvības apdrošināšanā apmēra ziņā lielākā – 600 tūkst. latu – apdrošināšanas atlīdzību prasība bija par īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem.

2010. gada trešā ceturkšņa beigās apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi bija 286 milj. latu. Lielākais ieguldījumu apmērs bija parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu – 125.2 milj. latu jeb 43.8% no apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumiem –, kā arī termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 90.8 milj. latu jeb 31.8%, savukārt akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu veidoja 5.3% jeb 15 milj. latu.2010. gada 30. septembrī apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumi 54.2% apmērā no ieguldījumu kopsummas bija izvietoti Latvijā, 8% bija izvietoti Lietuvā, 8.3% – Vācijā, 5.1% – Luksemburgā, 4.3% – Francijā, 3.9% – Somijā un 2.5% – Dānijā, bet pārējie 13.7% vēl 24 citās valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 97.4% no kopējā ārvalstu ieguldījumu apmēra.

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas  nodrošināšanai, 2010. gada trešā ceturkšņa beigās dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 151.5% (robežās no 102.8% līdz 217%), nedzīvības apdrošināšnas sabiedrībām – 186.8% (robežās no 111% līdz 257%). Zemākā pieļaujamā šī rādītāja robeža ir 100%. Liels maksātspējas rādītājs liecina par to, ka apdrošināšanas sabiedrības var strādāt daudz aktīvāk, neapdraudot savu maksātspēju.

2010. gada trijos ceturkšņos ieguldījumu atdeve dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 6.2% (2009. gada trijos ceturkšņos – 7.6%), nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 5% (2009. gada trijos ceturkšņos – 9.8%).

2010. gada trīs ceturkšņos ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs samazinājās par 7.4%, salīdzinot ar 2009. gada trīs ceturkšņiem, un 2010. gada trīs ceturkšņos filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 25.7 milj. latu. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 9.3% un sasniedza 13.9 milj. latu. Līdz ar to pārskata periodā ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas kopējā apdrošināšanas tirgū sasniedza 18.6%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 14%. Ekonomiskajām tendencēm stabilizējoties, tomēr aizvien turpina samazināties parakstīto bruto prēmiju apmērs uz vienu Latvijas iedzīvotāju . Salīdzinot ar 2009. gada trīs ceturkšņiem, tas pārskata periodā samazinājās par 18.2% un 2010. gada trijos ceturkšņos sasniedza 73 latus.

Ar apdrošināšanas tirgus darbības pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Apdrošināšana/.

Pielikumā pievienots vizuālais materiāls ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm