Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada 1. ceturksnī

07.05.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 07.05.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2010. gada 1. ceturkšņa beigās.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji 1. ceturksnī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās joprojām augsti, t.i. banku sektora likviditātes rādītājs marta beigās sasniedza 62.8%, savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs bija 14.2%  (2009. gada beigās attiecīgi – 62.8% un 14.6%).

2010. gada 1. ceturkšņa laikā kapitālu palielinājušas piecas bankas kopumā par 57.3 miljoniem latu un marta beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1.7 miljardu latu (tai skaitā – 2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu).

2010. gada 1. ceturksnī, jau otro ceturksni pēc kārtas, ir palielinājies banku piesaistīto noguldījumu atlikums, t.i. par 2.5% jeb 235 milj. latu un marta beigās sasniedza 9.8 miljardus latu. Martā, jau otro mēnesi pēc kārtas, ir palielinājies banku piesaistīto rezidentu noguldījumu atlikums (par 2.4% jeb 143 milj. latu), t.sk. auguši gan uzņēmumu noguldījumi (par 6.5% jeb 104 milj. latu), gan mājsaimniecību noguldījumi (par 1% jeb 29 milj. latu). Martā novērojams arī nerezidentu noguldījumu atlikuma kāpums par 4.8% jeb 167 milj. latu.

Lai gan kopumā 1. ceturksnī Latvijas banku aktīvi ir samazinājušies par 1% jeb 222 miljoniem latu, tomēr martā banku sektora aktīvu apmērs ir palielinājies par 0.8% jeb 175.5 miljoniem latu marta beigās sasniedzot 21.5 miljardus latu.

Banku sektora kredītportfelis 2010. gada 1. ceturksnī kopumā saruka par 1.7% jeb 222 miljoniem latu, t.i. līdzīgā tempā kā iepriekšējā gadā, jeb 0.6% vidēji ik mēnesi un marta beigās sasniedza 15.2 miljardus latu, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums martā samazinājies nedaudz lēnāk nekā rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 0.5% un 0.8%, tajā pat laikā astoņu Latvijas banku un trīs ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi martā ir palielinājušies (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 19.2%).

Marta beigās bez maksājumu kavējuma bija 72.5% no banku izsniegtajiem kredītiem (2009. gada beigās – 74.5%). Martā kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmērs palielinājās par 0.7%, un to īpatsvars banku kredītportfelī marta beigās sasniedza 17.9% (2009. gada beigās – 16.4%). Kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (28.2%) un rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (28.1%).

Bankām turpinot darbu ar grūtībās nonākušajiem klientiem 2010. gada 1. ceturksnī palielinājās pārstrukturēto kredītu apjoms un marta beigās sasniedza 2.7 miljardus latu (t.sk. juridiskām personām – 1.9 miljardus latu, fiziskām – 841 miljonu latu) jeb 18.1% no kopējā banku kredītportfeļa (2009. gada beigās – 16.1%).

Klientu maksātspējai neuzlabojoties, palielinājās atgūšanas procesā esošo kredītu apjoms un marta beigās tas sasniedza 1.6 miljardus latu (t.sk. juridiskām personām – 866 milj. latu, fiziskām – 765 milj. latu) jeb 10.8% no kopējā banku kredītportfeļa (2009. gada beigās– 9.5%). Līdzīgi kā iepriekš, arī marta beigās lielākā daļa no pārstrukturēto un atgūšanas procesā esošo kredītu apjoma bija nodrošināti ar nekustamo īpašumu, t.i. attiecīgi 82.4% un 89.9%.

Banku uzkrājumu nedrošajiem kredītiem pieauguma temps ir samazinājies no 44% vidēji ik ceturksni 2009. gadā līdz 17.7% 2010. gada 1. ceturksnī un izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem apmērs banku sektorā marta beigās sasniedza
1.6 miljardus latu jeb 10.3% no banku kopējā kredītportfeļa (2009. gada beigās – 8.6%).

2010. gada 1. ceturksnī ar peļņu strādāja septiņas Latvijas bankas un viena ārvalstu bankas filiāle (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 11.1%) kopā nopelnot 2.9 miljonus latu, tomēr banku sektora kopējie zaudējumi marta beigās sasniedza 133.4 miljonus latu – galvenokārt izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem dēļ. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem marta beigās sasniedza 28.8 miljonus latu.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2010. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm