Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada decembrī

24.01.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 24.01.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada decembrī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2010. gada decembra beigās.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji decembrī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās augsti. Decembrī audzis banku sektora likviditātes rādītājs un mēneša beigās sasniedza 67.9% (novembra beigās – 64.4%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs un 1. līmeņa kapitāla rādītājs (pašu kapitālā iekļaujot tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu) saglabājušies augsti un decembra beigās bija attiecīgi 14.9% un 11.5% (novembra beigās – attiecīgi 15.2% un 12%). 2010. gada laikā kapitālu palielinājušas 14 Latvijas bankas kopumā par 324.4 miljoniem latu, t.sk. pamatkapitālu par 278.8 miljoniem latu, subordinēto kapitālu par 20.7 miljoniem latu un rezerves kapitālu par 24.8 miljoniem latu.

Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem 2010. gadā sasniedza 143.5 milj. latu jeb par 55.4% mazāk nekā iepriekšējā gadā (banku sektora gūtie procentu ienākumi 2010. gadā ir sarukuši gan kredītportfeļa samazinājuma ietekmē, gan dēļ sarukušajām procentu likmēm). Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem (līdz decembra beigām – gandrīz 506 milj. latu) arī 2010. gadā bija galvenais iemesls banku sektora kopējiem zaudējumiem, kas gada beigās sasniedza 360.6 miljonus latu (jeb par 53.4% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kad zaudējumi sasniedza 773.4 miljonus latu). 2010. gadā ar peļņu strādāja 10 Latvijas bankas, t.sk. divas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 15.6%) kopā nopelnot 8.3 miljonus latu.

2010. gada decembrī ievērojami (par 5.3%) palielinājās banku piesaistīto noguldījumu atlikums un decembra beigās sasniedza jau 11.1 miljardu latu, t.sk. piesaistīto rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 202 milj. latu jeb 3.2%, savukārt piesaistīto nerezidentu noguldījumu atlikums – par 356 milj. latu jeb 8.3% (straujajam nerezidentu noguldījumu atlikuma pieaugumam gada nogalē ir izteikti sezonāls raksturs un tā kā pārsvarā šie noguldījumi ir vai nu pieprasījuma, vai īstermiņa, tad jaunā gada pirmajos mēnešos nerezidentu noguldījumu apmērs parasti sarūk). Kopš gada sākuma kopējais piesaistīto noguldījumu atlikums banku sektorā audzis par 1.6 miljardiem latu jeb 16.3%.

2010. gada decembrī banku sektorā kopumā no jauna izsniegti kredīti 191 miljonu latu apmērā, t.sk. 127 miljoni latu izsniegti Latvijas tautsaimniecības attīstībai, 14.6 miljoni latu izsniegti mājsaimniecībām, savukārt 49.5 miljoni latu izsniegti nerezidentiem. 2010. gada 2. pusgadā banku no jauna izsniegto kredītu apjoms sasniedza 956.6 milj. latu. Lai gan arī decembra laikā ir auguši 8 Latvijas banku, t.sk. trīs ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 11.6%), tomēr, no jauna izsniegto kredītu apmēri banku sektorā kopumā vēl joprojām ir mazāki par klientu atmaksātajiem un arī banku norakstītajiem kredītiem. Tādēļ arī decembrī kredītportfelis kopumā turpināja sarukt (par 1.1% jeb 160 miljoniem latu), t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājies nedaudz lēnāk nekā rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 0.5% un 2.3%. Kopš gada sākuma banku sektora kredītportfeļa atlikums kopumā sarucis par 7.1% jeb 1.1 miljardu latu un decembra beigās bija 14.3 miljardi latu.

Decembra beigās bez maksājumu kavējuma bija 73.4% no banku izsniegtajiem kredītiem (novembra beigās – 72%). Kredītu kvalitātei stabilizējoties, jau trešo mēnesi pēc kārtas turpināja sarukt kredītu ar maksājumu kavējumiem atlikums, t.i. decembrī – par 6.1% (novembrī – par 2.3%, oktobrī – par 0.7%). Jau kopš augusta katru mēnesi sarūk arī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, atlikums. Decembrī šo kredītu atlikumam kopumā samazinoties par 2.7%, attiecīgi saruka arī to īpatsvars banku kredītportfelī un decembra beigās bija 19% (novembra beigās – 19.3%). Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (27.4%) un rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (22.8%).

Pārstrukturēto kredītu skaits decembrī sarucis par 2.5 tūkstošiem, savukārt to apjoms – par 53 miljoniem latu un decembra beigās sasniedza 2.85 miljardus latu jeb 19.9% no kopējā banku kredītportfeļa (novembra beigās – 20%). Decembrī par 19 miljoniem latu sarucis arī atgūšanas procesā esošo kredītu apjoms un mēneša beigās tas bija 2.2 miljardi latu jeb 15.3% no kopējā banku kredītportfeļa (novembra beigās – 15.3%).

Stabilizējoties kredītu kvalitātei, kopš augusta pakāpeniski samazinājies banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums – arī decembrī tas kopumā sarucis par 2% jeb 32 miljoniem latu un decembra beigās to kopējais apmērs banku sektorā bija 1.6 miljardi latu jeb 11.3% no banku kopējā kredītportfeļa (novembra beigās – 11.4%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par decembri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm