Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011. gada augustā

23.09.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 23.09.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011. gada augustā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2011. gada augustā.

Banku sektora likviditātes rādītājs* ir paaugstinājies un augusta beigās tas bija 60.0% (jūlija beigās – 59.7%). Atjaunojoties banku pelnītspējai bankas izmantojušas iespēju stiprināt kapitāla bāzi, tajā iekļaujot pusgada auditēto peļņu, tādējādi palielinājies arī visa banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs* un augusta beigās tas sasniedza 16.2%, savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs * bija 12.9% (jūlija beigās attiecīgi 15.9% un 12.6%) (sk. 1. att.). Kopš 2011. gada sākuma kapitālu palielinājušas septiņas bankas kopumā par 27.6 miljoniem latu un banku sektora apmaksātais pamatkapitāls augusta beigās sasniedza 1 925.3 miljonus latu.

1. attēls
Banku sektora likviditātes rādītāja un kapitāla pietiekamības rādītāja dinamika


 
Līdz augusta beigām banku sektora gūtās peļņas apmērs sasniedza 112.8 miljonus latu (pretstatā pagājušā gada attiecīgā perioda zaudējumiem 299.2 miljonu latu apmērā), t.sk. ar peļņu šajā periodā strādāja 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 81%), kopā nopelnot 169 miljonus latu. Banku pelņu ietekmēja gan operatīvās darbības rezultāts (procentu un komisijas naudas ieņēmumu pārsniegums pār tekošās darbības izdevumiem), gan kredītportfeļa kvalitāte (izdevumu uzkrājumiem nedrošiem parādiem būtisks samazinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu).

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums augustā audzis par 3.3% jeb 354.5 miljoniem latu, t.sk. nerezidentu noguldījumu atlikums – par 6.2% jeb 282.4 miljoniem latu, savukārt rezidentu noguldījumu atlikums – par 1.1% jeb 72.1 miljonu latu (rezidentu noguldījumos pieaugums bija gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību noguldījumos – attiecīgi par 2.3% un par 0.1%). Augusta beigās noguldījumu atlikums Latvijas banku sektorā sasniedza 11.2 miljardus latu (sk.2. att.).

2. attēls
Banku piesaistīto noguldījumu atlikums


 
Banku sektorā kopumā augustā no jauna izsniegti 8.7 tūkstoši kredītu 153 miljonu latu apmērā, savukārt kopš 2011. gada sākuma no jauna izsniegti 113 tūkstoši kredītu par kopējo summu 830 miljoni latu (t.sk. 363.4 miljoni latu – Latvijas nefinanšu uzņēmumu attīstībai, 66.4 miljoni latu – Latvijas finanšu uzņēmumiem, 100 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 297.4 miljoni latu – nerezidentiem) (sk. 3. att.). Lai gan no jauna izsniegto kredītu apmēri banku sektorā kopumā joprojām ir mazāki par klientu atmaksātajiem un banku norakstītajiem kredītiem, un kredītportfeļa atlikums turpina sarukt, tomēr augustā turpinājās jau kopš jūlija novērojamais rezidentu nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikuma pieaugums (augustā – par 0.1% jeb 7 miljoniem latu, jūlijā – par 0.6% jeb 34 miljoniem latu). Savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums turpināja sarukt arī augustā (par 0.4%) un sasniedza 5.4 miljardus latu augusta beigās. Kopš gada sākuma banku sektora kredītportfelis kopumā sarucis par 6.1% jeb 874 miljoniem latu un augusta beigās bija 13.5 miljardi latu.

3. attēls
Banku sektorā no jauna izsniegtie kredīti (attiecīgajā mēnesī)


 
* Koriģēti dati 09.2011

Palielinājies kredītu bez maksājumu kavējuma īpatsvars un augusta beigās bez maksājumu kavējuma bija 73.3% no banku izsniegtajiem kredītiem (jūlija beigās – 72.9%). Jau ceturto mēnesi pēc kārtas samazinājās kopējais kavēto kredītu atlikums un kopš aprīļa beigām tas kopumā sarucis par 4.8% jeb 180.8 miljoniem latu. Kredītos ar maksājumu kavējumu straujāk sarūk korporatīvo klientu kredītportfelis, savukārt mājsaimniecībām izsniegto kredītu kvalitāte joprojām ir diezgan nestabila un augusta beigās no mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikuma 30.8% bija ar maksājumu kavējumu. Augustā samazinājies gan kavēto kredītu atlikums ar nelielu maksājumu kavējumu (līdz 30 dienām), t.i. par 48 miljoniem latu, gan arī turpināja sarukt kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām atlikums un to īpatsvars kredītportfelī augusta beigās bija 18.2% (jūlija beigās – 18.4%). Kredītu kvalitātei stabilizējoties un bankām pakāpeniski norakstot zaudētos kredītus, banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums turpināja mēreni samazināties un augusta beigās sasniedza 11.1% no banku kopējā kredītportfeļa (jūlija beigās – 11.2%), t.sk. rezidentu korporatīvajiem klientiem – 12.6%, rezidentu mājsaimniecībām – 10.2% (sk. att. 4.).

4. attēls
Kredīti ar maksājumu kavējumiem un izveidotie uzkrājumi (% no kredītportfeļa)


 
Bankas turpina darbu ar problemātiskiem kredītiem. Pārstrukturēto kredītu kategorijā augustā no jauna iekļauti 2.7 tūkstoši kredītu par kopējo summu 62 miljoni latu. Savukārt atgūšanas procesā esošo kredītu kategorijā šajā pat laikā no jauna iekļauti 2.6 tūkstoši kredītu par kopējo summu 33 miljoni latu (sk. 5. att.). Klientu maksātspēja atjaunojas ļoti lēni un mājsaimniecību finansiālā ievainojamība joprojām ir augsta – gan pārstrukturēto, gan atgūšanas procesā esošo kredītu kategorijās augustā no jauna iekļautajos kredītos ap 45% ir rezidentu mājsaimniecībām mājokļu iegādei izsniegtie kredīti. Restrukturizāciju kā savu parādsaistību problēmu risinājumu augustā galvenokārt izmantojuši operācijas ar nekustamo īpašumu un būvniecības nozari pārstāvošie uzņēmumi, kuru īpatsvars augustā restrukturēto kredītu kategorijā no jauna iekļautajos kredītos bija attiecīgi 23% un 7%. Savukārt atgūšanas procesā esošo kredītu kategorijā augustā no jauna iekļautajos kredītos ievērojams īpatsvars bija uzņēmumiem, kas pārstāv tādas nozares kā transportu un uzglabāšanu, operācijas ar nekustamo īpašumu un apstrādes rūpniecību, t.i. attiecīgi 11.4%, 8% un 7%. Pārstrukturēto kredītu atlikums augusta beigās sasniedza 2.65 miljardus latu jeb 19.7% no banku sektora kopējā kredītportfeļa (jūlija beigās – 20.1%). Atgūšanas procesā esošo kredītu atlikums augusta beigās bija 1.93 miljardi latu jeb 14.3% no kopējā banku kredītportfeļa (jūlija beigās – 14.5%). Savukārt zaudējumos banku sektors kopumā kopš gada sākuma norakstījis kredītus 170 miljonu latu apmērā, t.sk. 36% bija rezidentu mājsaimniecībām izsniegtie kredīti un 61.2% – rezidentu uzņēmumiem izsniegtie kredīti.

5. attēls
Pārstrukturēto un atgūšanas procesā esošo kredītu kategorijās no jauna iekļautie kredīti (attiecīgajā mēnesī)


 
Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada augustu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Papildu informācija:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

[1] 1. līmeņa pašu kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu
* Parex bankas dati nav iekļauti kopējā rādītāja aprēķināšanā, jo Parex banka pēc tās restrukturizācijas nesniedz finanšu pakalpojumus, bet nodarbojas ar aktīvu atgūšanu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm