Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011. gada maijā

17.06.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 17.06.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011. gada maijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2011. gada maijā.

Maija beigās visu Latvijas banku darbības rādītāji ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām – banku sektora likviditātes rādītājs bija 62% (aprīļa beigās – 64.3%) savukārt banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs maija beigās sasniedza 15.3%, 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs  – 12.1% (aprīļa beigās – attiecīgi 15% un 11.9%) (skat. 1. att.). Kopš gada sākuma piecas bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 20.7 miljoniem latu un maija beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1 902.9 miljonus latu.

1. attēls
Banku sektora likviditātes rādītāja un kapitāla pietiekamības rādītāja dinamika

Jau piekto mēnesi pēc kārtas banku sektors kopumā darbojas ar peļņu un līdz maija beigām gūtās peļņas apmērs sasniedza 59.5 miljonus latu (pretstatā pagājušā gada attiecīgā perioda zaudējumiem 207 miljonu latu apmērā), t.sk. ar peļņu šajā periodā strādāja 14 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 74.7%), kopā nopelnot 80.5 miljonus latu. Banku pelņu ietekmēja gan operatīvās darbības rezultāts (procentu un komisijas naudas ieņēmumu pārsniegums pār tekošās darbības izdevumiem), gan kredītportfeļa kvalitāte (izdevumu uzkrājumiem nedrošiem parādiem būtisks samazinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, iepriekš atzīto zaudējumu atgūšana).

Banku piesaistīto noguldījumu atlikums maijā palielinājās par 1.8% jeb 192.6 miljoniem latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 114.5 miljoniem latu, savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums – par 78.1 miljonu latu. Maija beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 10.9 miljardus latu.

Banku sektorā maijā no jauna izsniegti 7.3 tūkstoši kredītu par kopējo summu 102 miljoni latu (t.sk. ap 63% izsniegušas ES banku meitas bankas un ārvalstu banku filiāles). Kopš 2011. gada sākuma banku sektorā kopumā no jauna izsniegti kredīti 469 miljonu latu apmērā (t.sk. 259 miljoni latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 51 miljons latu – mājsaimniecībām, savukārt 159 miljoni latu – nerezidentiem) (skat. 2. att.). No jauna izsniegto kredītu apmēri banku sektorā kopumā joprojām ir mazāki par klientu atmaksātajiem un banku norakstītajiem kredītiem, tādēļ kredītportfeļa atlikums turpināja sarukt arī maijā (par 0.1%), tomēr, ievērojami lēnākā tempā nekā iepriekšējos piecos mēnešos, kad tas samazinājās par aptuveni 1% ik mēnesi. Kopš gada sākuma banku sektora kredītportfelis kopumā sarucis par 4.2% jeb 607 miljoniem latu un maija beigās bija
13.7 miljardi latu.

2. attēls
No jauna izsniegtie kredīti (attiecīgajā mēnesī)


 
Maija beigās bez maksājumu kavējuma bija 73.1% no banku izsniegtajiem kredītiem (aprīļa beigās – 72.5%). Kopējais kavēto kredītu atlikums maijā samazinājās par 2.3% jeb 88.7 miljoniem latu, t.sk. galvenokārt sarucis to kredītu atlikums, kuriem maksājumu kavējums ir neliels (līdz 30 dienām), t.i. par 73.3 miljoniem latu. Savukārt kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām atlikums būtiski nemainījās un to īpatsvars kredītportfelī maija beigās joprojām bija 18.6%. Nozares ar augstāko virs 90 dienām kavēto kredītu īpatsvaru joprojām bija būvniecība (29%), operācijas ar nekustamo īpašumu (26.6%), kā arī izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (26.4%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums maijā nedaudz palielinājās (par 0.5% jeb 8.9 miljoniem latu) un maija beigās sasniedza 11.6% no banku kopējā kredītportfeļa jeb 1.6 miljardus latu (aprīļa beigās – 11.5%) (skat. 3. att.).

3. attēls
Kredīti ar maksājumu kavējumiem un izveidotie uzkrājumi (% no kredītportfeļa) 


 
Būtiski neuzlabojoties klientu maksātspējai, turpinās kredītu restrukturizācija. Pārstrukturēto kredītu kategorijā maijā no jauna iekļauti 2.6 tūkstoši kredītu par kopējo summu 90.7 miljoni latu, t.sk. galvenokārt bija rezidentu mājsaimniecībām mājokļu iegādei, apstrādes rūpniecībai, transporta un glabāšanas nozarei, kā arī operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtie kredīti. Savukārt atgūšanas procesā esošos kredītus šajā laikā papildināja 1.9 tūkstoši kredītu par kopējo summu 33.5 miljoni latu, t.sk. galvenokārt bija kredīti rezidentu mājsaimniecībām mājokļu iegādei, kā arī kredīti tādu nozaru uzņēmumiem, kā piem., izmitināšanas un ēdināšanas, transporta un glabāšanas, kā arī operācijas ar nekustamo īpašumu. Pārstrukturēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī maija beigās sasniedza 19.9%, savukārt atgūšanas procesā bija 15.1% no kopējā banku kredītportfeļa (aprīļa beigās – attiecīgi 20.2% un 15.4%) (sk. 4. att.).

4. attēls
Pārstrukturētie un atgūšanas procesā esošie kredīti

 

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada maiju iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Papildu informācija:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja sabiedrisko attiecību speciālist
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Joela@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm