Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2012. gada aprīlī

25.05.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 25.05.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2012. gada aprīlī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2012. gada aprīlī [1] .

Banku sektora likviditāte saglabājās augsta un likviditātes rādītājs* aprīļa beigās bija 62.0% (marta beigās – 63.2%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs* saglabājās augstā līmenī un aprīļa beigās sasniedza 18.1% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs [2] bija 15.0% (marta beigās – attiecīgi 18.1% un 14.9%) .

Kopš 2012. gada sākuma septiņas bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 11.7 milj. latu un banku sektora apmaksātais pamatkapitāls aprīļa beigās sasniedza 1 677.1 milj. latu.

2012. gada pirmos četrus mēnešus banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu 55.3 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 17 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 95.6%). Savukārt, neiekļaujot AS “Latvijas Krājbanka” gūtos zaudējumus, banku sektora gūtā peļņa līdz aprīļa beigām kopumā sasniedza 60.2 milj. latu.

Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem līdz aprīļa beigām pārsniedza 90 milj. latu, t.i. gandrīz par 30% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir auguši gan tīrie komisijas naudas ienākumi – par 37%, gan tīrie procentu ienākumi – par 16%, savukārt izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājušies par 14%.

Mēneša laikā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieaudzis par 2.4% jeb 266.3 milj. latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palielinājies par 0.9% jeb 49.9 milj. latu (galvenokārt pieaugot privāto nefinanšu sabiedrību noguldījumiem), bet nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 4.0% jeb 216.5 milj. latu.

Aprīlī banku sektora kopējā kredītportfeļa apmērs praktiski nemainījās (saruka par 0.01%). Rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.7%, savukārt pieauga gan rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums (par 0.3%), gan nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums (par 1.3%).

Banku sektorā aprīlī no jauna izsniegti [3] kredīti gandrīz 157 milj. latu apmērā , (t.sk. 51.3 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 13.6 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 14 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 77.8 milj. latu – nerezidentiem). Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts lauksaimniecības nozarei (11.2 milj. latu), šai nozarei seko operācijas ar nekustamo īpašumu (8.9 milj. latu), tirdzniecība (7.4 milj. latu), finanšu un apdrošināšanas darbības (5.2 milj. latu), apstrādes rūpniecība (5.1 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā lielāko daļu no jaunizsniegtajiem kredītiem aprīlī veido kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (9.5 milj. latu).

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī aprīļa beigās sasniedza 13.8% (marta beigās – 13.7). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 16.6%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 13.3%. Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums aprīļa beigās sasniedza 1.24 miljardus latu jeb 10.1% no banku kopējā kredītportfeļa (marta beigās – 10.2%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada aprīli iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

——————————————————————————–

[1] Operatīvā informācija sagatavota, apkopojot banku iesniegtos pārskatus, t.sk. iekļauta informācija par
AS “Latvijas Krājbanka”, kuras licence kredītiestādes darbībai anulēta 10.05.2012.
*Rādītāju aprēķinos AS “Latvijas Krājbanka” dati nav iekļauti.
[2] 1. līmeņa pašu kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
[3] Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuriem aizstāj kredītportfelī esošo kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm