Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2012. gada februārī

27.03.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 27.03.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2012. gada februārī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2012. gada februārī1.

Banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs* saglabājās augstā līmenī un februāra beigās sasniedza 17.4% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs2 bija 14.2% (janvāra beigās – attiecīgi 17.3% un 14.1%). Kopš 2012. gada sākuma četras bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 1.6 miljoniem latu un banku sektora apmaksātais pamatkapitāls februāra beigās bija 1 977.5 miljoni latu.

2012. gada februāri banku sektors kopumā noslēdza ar zaudējumiem 6.8 miljonu latu apmērā. Tomēr neiekļaujot AS “Latvijas Krājbanka” un AS “Parex banka” gūtos zaudējumus, banku sektors darbojās ar peļņu un līdz februāra beigām kopumā nopelnīja 43.3 miljonus latu, t.sk. ar peļņu darbojās 16 Latvijas bankas un sešas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 90.4%).

Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem līdz februāra beigām sasniedza 41.4 miljonus latu jeb par 39% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri ir auguši gan tīrie komisijas naudas ienākumi – par 40.8%, gan tīrie procentu ienākumi – par 12.6% (lai arī joprojām sarūkot kredītportfelim, banku sektora gūtie procentu ienākumi turpināja mazināties, tomēr krītoties par piesaistītajiem līdzekļiem maksātajām procentu likmēm, mazinājās kopējie banku sektora procentu izdevumi).

Banku sektora likviditātes rādītājs* kopš janvāra beigām neizmainījās un februāra beigās joprojām bija 62.3%.

Mēneša laikā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieaudzis par 1.6% jeb 177.2 milj. latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 1.2% jeb 67.1 milj. latu (galvenokārt pieaugot finanšu institūciju un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem), bet nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 2.1% jeb 110.1 milj. latu.

Februārī banku sektora kopējais kredītportfelis saruka par 0.9% jeb 112.2 miljoniem latu, ko galvenokārt ietekmēja tas, ka banku sektorā no jauna izsniegto kredītu apmēri joprojām ir mazāki par klientu atmaksāto un banku norakstīto kredītu apmēriem. Rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.5%, rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums – par 0.7%, savukārt nerezidentu kredītportfelis mēneša laikā saruka par 2.6%.

Banku sektorā februārī no jauna izsniegti3 kredīti 151.6 miljonu latu apmērā, (t.sk. 86.6 miljoni latu – Latvijas nefinanšu uzņēmumu attīstībai, 4 miljoni latu – Latvijas finanšu uzņēmumiem, 12.3 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 48.5 miljoni latu – nerezidentiem). Visaktīvāk bankas kreditējušas transporta un uzglabāšanas nozari (gandrīz viena ceturtā daļa no februārī no jauna izsniegtajiem kredītiem uzņēmumiem izsniegti šai nozarei), finanšu un apdrošināšanas darbības, kā arī enerģijas nozari, savukārt mājsaimniecību segmentā aptuveni divas trešdaļas no jaunizsniegtajiem kredītiem februārī veido kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam.

Gan ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu, gan kopējais kavēto kredītu apmērs mēneša laikā būtiski nemainījās. Februāra beigās ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī sasniedza 17.4%, savukārt kopējais kavēto kredītu īpatsvars – 26.3%. Mēneša laikā ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs pieauga korporatīvajiem klientiem (rezidentiem) izsniegtajos kredītos (lielākie pieaugumi bija vērojami operācijās ar nekustamo īpašumu un apstrādes rūpniecībā), kā rezultātā ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī pieauga līdz 15.8%, atgriežoties 2011. gada novembra līmenī, savukārt mājsaimniecību segmentā ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs saruka un ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars februāra beigās sasniedza 19.3%.

Arī banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums mēneša laikā būtiski nemainījās (saruka par 0.2%) un februāra beigās sasniedza 1.53 miljardus latu jeb 11.7% no banku kopējā kredītportfeļa. (janvāra beigās – 11.6%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada februāri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

*AS “Parex banka” un AS “Latvijas Krājbanka” dati rādītāju aprēķinos nav iekļauti. 
 1Operatīvā informācija sagatavota, apkopojot banku iesniegtos pārskatus, t.sk. iekļauta informācija par AS “Latvijas Krājbanka”, kuras darbība apturēta ar Komisijas padomes 21.11.2011. lēmumu.
 21. līmeņa pašu kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
 3Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuriem aizstāj kredītportfelī esošo kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm