Par Latvijas banku problemātiskajiem kredītiem

22.05.2009
  • Sadaļa:

22. 05. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku problemātiskajiem kredītiem

Pēc 2008. gada globālajiem finanšu satricinājumiem un ekonomiskās lejupslīdes procesu padziļināšanās Latvijā, pagājušā gada nogalē turpināja pazemināties banku kredītportfeļa kvalitāte. Tādēļ, lai savlaicīgi analizētu iespējamos riskus, sākot ar 2008. gada 3. ceturksni, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) sāka papildu informācijas apkopošanu par banku problemātiskajiem kredītiem, t.i., pārstrukturētajiem kredītiem, kredītiem ar mainītu pamatsummas vai procentu atmaksas termiņu, kā arī atgūšanas procesā esošajiem kredītiem.

Komisija ir apkopojusi šo informāciju un informē, ka jau 2008. gada 3. ceturksnī, straujāk pasliktinoties izsniegto kredītu kvalitātei, tādu kredītu apjoms, kuri ir pārstrukturēti, ar mainītu pamatsummas vai procentu atmaksas termiņu vai kas jau ir atgūšanas procesā, dubultojās gan juridiskam gan privātpersonām.

2009. gada marta beigās Latvijas banku kopējā kredītportfelī šādi kredīti sasniedza 14.1% jeb 2.3 miljardus latu (2008. gada beigās – 10.2%). Savukārt problēmu kredītu skaits marta beigās vidēji bija 2.9% no visiem izsniegtajiem kredītiem, t.sk. no privātpersonām izsniegtajiem kredītiem – 2.6% un 8% no juridiskām personām izsniegtajiem kredītiem.

Divas trešdaļas no visa problemātisko kredītu apjoma (jeb 1.5 miljardi latu) ir kredīti juridiskām personām, bet no problēmu kredītu skaita 86%  ir kredīti, kas izsniegti fiziskām personām. Vidējais viena problemātiskā kredīta apmērs juridiskām personām marta beigās sasniedza 376.4 tūkst. latu, savukārt fiziskām personām – 22.2 tūkst. latu.

Kopējais problemātisko kredītu skaits 2009. gada 1. ceturkšņa laikā palielinājās par 12.3 tūkst. līdz marta beigās sasniedza 38.8 tūkst., t.sk. juridiskām personām – 4.1 tūkst., bet fiziskām – 34.7 tūkst. Vairums no kopējā problemātisko kredītu skaita jeb 27.8 tūkst. bijuši atgūšanas procesā esoši kredīti.

Lielākā problemātisko kredītu grupa ir kredīti, kas ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu (marta beigās – 83%) un šo problēmu kredītu nodrošinājuma vērtība pārsniedz problēmu kredītu apjomu vidēji 1.7 reizes (pēc banku sniegtās informācijas) un izveidotais uzkrājumu apmērs šiem kredītiem sasniedz vidēji 11 % no problēmu kredītu apjoma.

Kredītiem, kas atrodas atgūšanas procesā, pēc banku aplēsēm kredītu atgūstamā vērtība ir 80% no kredītu atlikuma. Tāpēc šai kredītu grupai ir izveidoti ievērojami uzkrājumi 20% apmērā.

Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm