Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 2. ceturksnī

11.08.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 11.08.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 2. ceturksnī
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2011. gada 2. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2011. gada 2. ceturksnī saglabājās augsts un jūnija beigās bija 20.4% (marta beigās – 20.4%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2011. gada pirmo sešu mēnešu laikā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 123.9 tūkst. latu, t.i par 11.1% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 112 tūkst. latu. 2011. gada 2. ceturksni ar peļņu beidza 21 krājaizdevu sabiedrība kopā nopelnot 144.3 tūkst. latu, savukārt pārējo 12 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 20.4 tūkst. latu.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots pārskata ceturksnī bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (70.9%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i. administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, jūnija beigās veidoja attiecīgi 39.5%, 25.9% un 25.5% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Augot krājaizdevu sabiedrību gūtās peļņas apmēriem, palielinājās arī to pelnītspējas rādītāji un jūnija beigās kapitāla atdeve (ROE) sasniedza 24.1%, savukārt aktīvu atdeve (ROA) – 4.9% (marta beigās – attiecīgi 23.3% un 4.7%).

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana un biedriem izsniegto kredītu atlikums 2011. gada 2. ceturkšņa laikā pieauga par 408 tūkst. latu  jeb 4.9% un jūnija beigās sasniedza 8.7 milj. latu (sk. 1. att.).

1. attēls
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU AKTĪVI, KREDĪTI, NOGULDĪJUMI
UN APMAKSĀTAIS PAMATKAPITĀLS


 
Jūnija beigās 66.5% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 27.7% – kā uzraugāmie un 5.9% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma. Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem jūnija beigās joprojām veidoja 6% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa.

Arī lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots – biedru noguldījumi, pārskata ceturksnī palielinājās, t.i. par 3.7% un to atlikums jūnija beigās sasniedza 8.3 milj. latu. 

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada 2. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; E-pasts: Agnese.Joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm