Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

10.02.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 10.02.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2011. gada 4. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2011. gada 4. ceturksnī saglabājās augsts un decembra beigās bija 20.1% (septembra beigās – 20.5%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2011. gada laikā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 130 tūkst. latu jeb par 10.8% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 146 tūkst. latu. Gūtās peļņas apmēru negatīvi ietekmēja gada laikā par 32.6% augušie izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem.

2011. gadā ar peļņu strādāja 21 krājaizdevu sabiedrība kopā nopelnot 171.7 tūkst latu, savukārt pārējo 12 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 41.7 tūkst. latu (t.sk. individuālām sabiedrībām robežās no 270 latiem līdz 22.7 tūkst. latu).

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (67.4%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i., administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, decembra beigās veidoja attiecīgi 37.3%, 34% un 21.3% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2011. gada 4. ceturkšņa laikā būtiski neizmainījās, t.i. saruka par 34 tūkst. latu jeb par 0.4% un decembra beigās joprojām bija 9.2 milj. latu (savukārt kopš 2011. gada sākuma izsniegto kredītu atlikums palielinājās par 584 tūkst. latu jeb 6.8%).

Decembra beigās 65% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 26.8% – kā uzraugāmie un 8.1% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (septembra beigās attiecīgi – 66.2%; 27.1% un 6.8%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem decembra beigās veidoja 7% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (septembra beigās – 6%).

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā palielinājās par 202 tūkst. latu jeb 2.3% (savukārt kopš 2011. gada sākuma tas audzis par 867 tūkst. latu jeb 10.8%) un decembra beigās sasniedza 8.9 milj. latu.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada 4. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: +371 67774808; E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm