Par Latvijas pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

17.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 17.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturkšņa beigās.

Privāto pensiju fondu darbība
 
2010. gada 3. ceturkšņa beigās privāto pensiju fondu aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 10.5% un sasniedza 1.7 milj. latu. 2010. gada trīs ceturkšņos privātie pensiju fondi kopā nopelnīja 235.2 tūkst. latu (divi no sešiem privātajiem pensiju fondiem pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem).

Līdz 2010. gada 30. septembrim pensiju plāniem bija pievienojušies 192,031 dalībnieks jeb par 2.3% vairāk nekā 2009. gada 30. septembra beigās (16.5% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ).

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 10.4 milj. latu jeb par 17.3% mazāk nekā 2009. gada trīs ceturkšņos (2009. gada trīs ceturkšņos – 12.6 milj. latu). Būtiski ir palielinājies individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs (33.2%), bet darba devēju iemaksu apmērs samazinājies par 45.2%.

2010. gada 3. ceturksnī pensiju plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs salīdzinājumā ar 2009. gada 3. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 16.6% un sasniedza 105.4 milj. latu.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūra saglabājās līdzīga kā iepriekšējos pārskata periodos un turpināja samazināties gan ieguldījumu īpatsvars kopējos ieguldījumos kredītiestādēs, gan parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu, attiecīgi par 7.3 un 15.1 procentu punktu, līdz ar to 2010. gada 3. ceturkšņa beigās sasniedzot tikai 27.9% un 26.6% no kopējiem pensiju plānu aktīviem. Savukārt strauji pieauga ieguldījumi ieguldījumu fondu apliecībās, un to īpatsvars sasniedza 44% no kopējiem pensiju plānu aktīviem jeb 44 milj. latu (2009. gada 3. ceturkšņa beigās – 21%).

Nedaudz samazinājās pensiju plānu Latvijā veikto ieguldījumu apmērs un ceturkšņa beigās sasniedza 43.6 milj. latu jeb 43.6% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt ārvalstīs veiktie ieguldījumi 2010. gada 3. ceturkšņa beigās salīdzinājumā ar 2009. gada 3. ceturkšņa beigām bija pieauguši par 55% un bija 56.4 milj. latu, t.sk. 24.3% ieguldījumu bija veikti Luksemburgā, 7% – Francijā, 6.3% – Īrijā un pārējie 17.4% – vēl 24 valstu emitētajos vērtspapīros. Kopumā Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 96.2% no ieguldījumu ārvalstīs kopsummas.

2010. gada trijos ceturkšņos no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 4.4 milj. latu, lielākā daļa jeb 97.5% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un tikai 2.5% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

Pensiju plānu ieguldījumu vērtība 2010. gada trīs ceturkšņos stabilizējās un vidējais pensiju plānu ienesīgums bija 7.5% jeb robežās no 1.6% līdz 11.9% (2009. gada trīs ceturkšņos – 11.2%).

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Līdz 2010. gada 30. septembrim valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1,118,652  dalībnieki jeb 96% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem . 641,091 jeb 57.3% no visiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tai bija pievienojušies obligātā kārtā , savukārt 477,561 dalībnieks jeb 42.7% bija pievienojušies brīvprātīgi. 2010. gada trijos ceturkšņos 227,434 (20.3% no valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem) valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus.

2010. gada 30. septembrī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu apmērs salīdzinājumā ar 2009. gada 30. septembri bija pieaudzis par 19% un sasniedza 791 milj. latu.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu finanšu ieguldījumu apmērs 2010. gada 30. septembrī bija pieaudzis līdz 793 milj. latu un bija par 18.8% lielāks nekā 2009. gada 30. septembrī, bet ieguldījumu struktūrā saglabājās iepriekšējo periodu tendences. Ieguldījumu īpatsvars kredītiestādēs palielinājās par 4 procentu punktiem un sasniedza 43.3% jeb 343.3 milj. latu, kā arī par 13 procentu punktiem samazinājās ieguldījumi parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu, sasniedzot vairs tikai 30% no visiem ieguldījumiem jeb 238.1 milj. latu. Tajā pašā laikā ieguldījumi ieguldījumu fondu apliecībās pieauga par nepilniem 9 procentu punktiem, sasniedzot 202.9 milj. latu jeb 25.6% no ieguldījumu kopsummas.

Ieguldījumu īpatsvars Latvijā 2010. gada 30. septembrī bija 62.5% no ieguldījumu kopsummas jeb 496.2 milj. latu, savukārt 297.3 milj. latu bija ieguldīti 33 citās valstīs, kā arī starptautiskajās finanšu institūcijās. Eiropas Savienības valstīs tika veikti 87.7% no ārvalstu ieguldījumiem.

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi 2010. gada trijos ceturkšņos sasniedza 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem (no gada sākuma), attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, bet sabalansētajiem un aktīvajiem plāniem – 1.5% un 1.7%.

Valsts fondēto pensiju shēmas vidējais ieguldījumu plānu ienesīgums  2010. gada 30. septembrī bija 6.6% (2009. gada 30. septembrī tas bija 12.4%), atsevišķiem ieguldījumu plāniem ienesīgums bija robežās no 2.3% līdz 13.6% (2009. gada 30. septembrī – no 5.2% līdz 21.6%).

Ar privāto pensiju fondu darbības kopsavilkumiem un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas datu kopsavilkumiem par 2010. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Pensiju fondi/.

Pielikumā pievienots vizuālais materiāls ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm