Par licences kredītiestādes darbībai anulēšanu AS “VEF banka”

26.05.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 26.05.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par licences kredītiestādes darbībai anulēšanu AS “VEF banka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 26.05.2010. pieņēma lēmumu anulēt AS “VEF banka” 21.02.1992. izsniegto licenci kredītiestādes darbībai.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Licences anulēšanas iemesls nav saistīts ar bankas maksātnespēju. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, ka AS “VEF banka” akcionāri ilgstoši nav saņēmuši Komisijas atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai un banka nav nodrošinājusi Kredītiestāžu likuma prasību ievērošanu, akcionāriem neesot lemttiesīgiem un tādējādi nespējot veikt darbības, lai nodrošinātu piesardzīgu bankas darbību.”

Saskaņā ar pieņemto lēmumu AS “VEF banka” ir aizliegts veikt jebkurus darījumus un naudas norēķinus, kā arī iznīcināt jebkādu tās mantu, arhīva fondus vai atsevišķus dokumentus. Komisijas padome ir pieņēmusi lēmumu iecelt AS “VEF banka” Komisijas pilnvarnieku, nosakot, ka pilnvarnieks darbojas līdz likvidatora iecelšanai.

Komisija likumā noteiktajā kārtībā iesniegs pieteikumu Rīgas apgabaltiesā par kredītiestādes likvidāciju un likvidatora iecelšanu. 

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Komisijas padome ir konstatējusi, ka lēmuma pieņemšanas dienā, 26.05.2010., AS “VEF banka” finanšu līdzekļi ir pietiekami, lai banka pati nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu klientiem. Tādējādi nav nepieciešams nodrošināt garantētās atlīdzības izmaksu AS “VEF banka” noguldītājiem no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem. AS “VEF banka” pēc aktīvu apmēra ir mazākā no Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm – tās kopējā tirgus daļa banku sektorā ir 0.02%. Bankas aktīvi 25.05.2010. bija 4,9 miljoni latu. AS “VEF banka” 05.05.2010. bija 170 noguldītāji, no kuriem tikai 20 klientiem noguldījuma atlikums bija lielāks par 1,000 latu”.

Komisijas padome ir uzdevusi AS “VEF banka”, saskaņojot ar Komisijas iecelto pilnvarnieku, izmaksāt klientiem garantēto atlīdzību, sākot ar 31.05.2010., garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 50 000 euro vienam noguldītājam, kas pārrēķināti valūtā, kādā izdarīts garantētais noguldījums, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, šādā kārtībā: fiziskām personām – pēc to izvēles izmaksājot garantēto atlīdzību skaidrā naudā bankas telpās pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 vai veicot pārskaitījumu uz fiziskās personas norādīto kontu citā kredītiestādē; juridiskām personām – veicot pārskaitījumu uz juridisko personu norādītajiem kontiem citās kredītiestādēs. Komisijas padome ir noteikusi, ka AS “VEF banka” garantēto atlīdzību izmaksai skaidrā naudā vai pārskaitījumiem uz noguldītāju kontiem citās kredītiestādēs nav tiesīga piemērot komisijas vai jebkādu citu maksu par šo darbību veikšanu. Garantētās atlīdzības saņemšanai personai jāvēršas Bankas juridiskajā adresē Brīvības gatvē 197, Rīgā, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050; e-pasts: fktk@fktk.lv; fakss 67225755; tālr. 67774800; darba laiks: 8.30–17.15).

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 6777 4808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm