Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

24.05.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 24.05.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

Privātie pensiju fondi

2011. gada 1. ceturkšņa beigās pensiju plāniem bija pievienojušies 191,691 dalībnieks jeb par 1.1% vairāk nekā 2010. gada 1. ceturkšņa beigās (16.8% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem [1] ).

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 4.2 milj. latu jeb par 28.7% vairāk nekā 2010. gada 1. ceturksnī (2010. gada 1. ceturksnī – 3.2 milj. latu). Individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs pieauga vairāk kā divas reizes, bet darba devēju iemaksu apmērs aizvien turpināja samazinājies (24.0%), salīdzinot ar 2010. gada 1. ceturksni (sk. 1.att.).

1. attēls IEMAKSAS PENSIJU PLĀNOS (procentos, latos)

Pārskata ceturksnī no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 1.4 milj. latu, lielākā daļa jeb 93.7% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un tikai 6.3% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

Pensiju plānos uzkrātais pensiju kapitāls ceturkšņa beigās sasniedza 114.5 milj. latu, salīdzinājumāar 2010. gada 1. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 15.2%.

Pensiju plānu ieguldījumu vērtības samazināšanās un ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumurezultātā samazinājās gada vidējais ienesīgums un marta beigās bija 0.5% (sk. 2.att.), jeb individuāliem pensiju plāniem robežās no -6.5% līdz 2.5% (2010. gada 1. ceturksnī – 15.2%, jeb robežās no 3.9% līdz 19.7%).

2. attēls PENSIJU PLĀNU IENESĪGUMS [2] (procentos)

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Līdz 2011. gada 31. martam valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1,129,003 [3] dalībnieki jeb 98.6% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem [4] . 647,838 jeb 57.4% no visiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tai bija pievienojušies obligātā kārtā [5] , savukārt 481,165 dalībnieks jeb 42.6% bija pievienojušies brīvprātīgi. 2011. gada 1. ceturkšņa laikā 95,312 (8.4% no valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem) valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus.

2011. gada 1. ceturkšņa beigās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu apmērs salīdzinājumā ar 2010. gada 1. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 13.4% un sasniedza 845 milj. latu.

Arī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu finanšu ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt un 2011. gada 1. ceturkšņa beigās bija 847 milj. latu, jeb bija par 12.9% lielāks nekā 2010. gada 1. ceturkšņa beigās. Savukārt ieguldījumu struktūrā jau otro ceturksni turpina samazināties ieguldījumi kredītiestādēs un pieaugt ieguldījumi parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksēto ienākumu, kā arī ieguldījumi ieguldījumu fondu apliecībās (sk.1.att.).

3. attēls VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA (procentos)

Ieguldījumu īpatsvars Latvijā 2011. gada 1. ceturkšņa beigās bija 56% no ieguldījumu kopsummas jeb 474.5 milj. latu, savukārt 372.8 milj. latu bija ieguldīti 36 citās valstīs, kā arī starptautiskajās finanšu institūcijās. Eiropas Savienības valstīs tika veikti 88% no ārvalstu ieguldījumiem.

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi 2011. gada 1. ceturksnī saglabājušies līdzīgi kā iepriekšējos ceturkšņos un bija 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem (no gada sākuma), attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, bet sabalansētajiem un aktīvajiem plāniem – 1.5% un 1.7%.

Valsts fondēto pensiju shēmas vidējais ieguldījumu plānu ienesīgums [6] 2011. gadā 1. ceturksnī bija 0.9% (2010. gada 1. ceturksnī tas bija 14%), atsevišķiem ieguldījumu plāniem ienesīgums bija robežās no -3% līdz 3.8% (2010. gadā – no 3.4% līdz 26.1%).

Ar pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītāju kopsavilkumu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati/”.

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv[1] Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

[2] Pensiju plānu darbības rezultāta attiecība pret pensiju plānu vidējo neto aktīvu summu, izteikta gada procentos.

[3] Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem.

[4] Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

[5] Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

[6] Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts gada procentos.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm