Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2011. gada 2. ceturksnī

09.09.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 09.09.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2011. gada 2. ceturksnī

Privātie pensiju fondi

2011. gada 2. ceturkšņa beigās pensiju plāniem bija pievienojušies 196,371 dalībnieks jeb par 3.4% vairāk nekā 2010. gada 2. ceturkšņa beigās (17% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ).

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 8.4 milj. latu jeb par 22.4% vairāk nekā 2010. gada divos ceturkšņos (6.9 milj. latu). Darba devēju iemaksu apmērs pēc ilgstošā krituma uzrādīja pieaugumu (12%), individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs turpināja pieaugt (29.8%), salīdzinot ar 2010. gada attiecīgo periodu (sk. 1.att.).

1. attēls
IEMAKSAS PENSIJU PLĀNOS (procentos, tūkst. latu)


 
Pārskata ceturksnī no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 3 milj. latu, lielākā daļa jeb 95.2% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un tikai 4.7% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

Pensiju plānos uzkrātais pensiju kapitāls ceturkšņa beigās sasniedza 116.6 milj. latu, salīdzinājumā ar 2010. gada 2. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 15.5%.

Jau kopš gada sākuma turpinot samazināties pensiju plānu ieguldījumu vērtībai un pieaugot ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumiem samazinājās arī gada vidējais ienesīgums un jūnija beigās bija -0.5% (sk. 2.att.), jeb individuāliem pensiju plāniem robežās no -5.4% līdz 2.2% (2010. gada 2. ceturksnī – 6.2%, jeb robežās no 2.4% līdz 12.5%).

2. attēls
PENSIJU PLĀNU IENESĪGUMS  (procentos)


 
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Līdz 2011. gada 30. jūnijam valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1,137,632  dalībnieki jeb 98.6% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem . 654,380 jeb 57.5% no visiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tai bija pievienojušies obligātā kārtā , savukārt 483,252 dalībnieks jeb 42.5% bija pievienojušies brīvprātīgi. 2011. gada pirmajā pusgadā 160,054 (14.1% no valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem) valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus.

2011. gada 2. ceturkšņa beigās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu apmērs salīdzinājumā ar 2010. gada 2. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 13% un sasniedza 860 milj. latu.

Arī valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu finanšu ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt un 2011. gada 2. ceturkšņa beigās bija 861 milj. latu, jeb bija par 13% lielāks nekā 2010. gada 2. ceturkšņa beigās. Savukārt ieguldījumu struktūrā jau trešo ceturksni turpina samazināties ieguldījumi kredītiestādēs un pieaugt ieguldījumi parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksēto ienākumu. (sk. 3.att.).

3. attēls
VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA (procentos)


 
Lai gan ieguldījumu plānu finanšu ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt, ieguldījumu apmērs Latvijā salīdzinot ar 2010. gada 2. ceturkšņa beigām samazinājās par 3.3% un 2011. gada 2. ceturkšņa beigās bija 469.7% milj. latu jeb 54% no ieguldījumu kopsummas, savukārt 391.5 milj. latu bija ieguldīti 36 citās valstīs, kā arī starptautiskajās finanšu institūcijās. Eiropas Savienības valstīs tika veikti 88.5% no ārvalstu ieguldījumiem.

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi 2011. gada 2. ceturksnī saglabājušies līdzīgi kā iepriekšējos ceturkšņos un bija 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem (no gada sākuma), attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, bet sabalansētajiem un aktīvajiem plāniem – 1.5% un 1.7%.

Valsts fondēto pensiju shēmas vidējais ieguldījumu plānu ienesīgums  2011. gadā pirmajā pusgadā bija 0.2% (2010. gada pirmajā pusgadā tas bija 6.4%), atsevišķiem ieguldījumu plāniem ienesīgums bija robežās no -3.6% līdz 5.1% (2010. gadā – no 0.4% līdz 14.7%).

Ar pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītāju kopsavilkumu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati/”.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm