Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

23.02.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 23.02.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

Privātie pensiju fondi

Līdz 2011. gada beigām pensiju plāniem bija pievienojušies 198,575 dalībnieki jeb par 3.8% vairāk nekā 2010. gada beigās (17.3% ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem).

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 18.3 milj. latu jeb par 15.9% vairāk nekā 2010. gadā, t.sk. pieauga gan darba devēju iemaksu apmērs (par 11.6%), gan individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs (par 18.6%). Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 6.6 milj. latu, t.sk. lielākā daļa jeb 96.9% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un 3.1% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

Pensiju plānu aktīvu apjoms audzis par 7%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un 2011. gada beigās sasniedza 120.4 milj. latu. Pensiju plānu aktīvu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars (46%) ir ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās. Lai gan pensiju plānu ieguldījumu portfeļa apmērs gada laikā pieauga par 4.1 milj. latu jeb 3.8% un 2011. gada 31. decembrī sasniedza 113.3 milj. latu, tomēr Latvijā veiktie ieguldījumi saruka (par 8.7%) un to apmērs sasniedza 44.8 milj. latu, veidojot 39.6% no visiem pensiju plānu ieguldījumiem (2010. gadā – 45%). Vairums (95.2%) no ieguldījumiem ārvalstīs bija ieguldīti Eiropas Savienības valstīs, t.sk. Luksemburgā – 38%, Īrijā – 17.8% un Francijā – 14.3%. Ieguldījumu vērtības samazinājuma ietekmē pensiju plānu gada vidējais ienesīgums saruka līdz mīnus 2.7% (2010. gadā plus 7.9%).

Pensiju plānu pārvaldīšanas izdevumi 2011. gadā saglabājās 2.1% apmērā no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Līdz 2011. gada beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1,156,743 dalībnieki jeb 100% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 670,516 jeb 58% no visiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tai bija pievienojušies obligātā kārtā, savukārt 486,227 dalībnieki jeb 42% bija pievienojušies brīvprātīgi. 2011. gadā 276,967 valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus (23.9% no shēmas dalībniekiem).

2011. gada beigās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu apmērs salīdzinājumā ar 2010. gada beigām bija pieaudzis par 5.8% un sasniedza 876 milj. latu.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt un 2011. gada beigās bija 878.4 milj. latu, jeb par 5.9% lielāks nekā 2010. gada beigās. Tajā pašā laikā ieguldījumu struktūrā joprojām samazinājās ieguldījumi kredītiestādēs (mīnus 34.3%), savukārt ieguldījumi parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksēto ienākumu, kā arī ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās pieauga, attiecīgi 43.7% un 21.7%.

No ieguldījumu plānu ieguldījumu kopsummas 2011. gada beigās Latvijā bija ieguldīti 52.4% jeb 460 milj. latu (par 9.2% mazāk nekā iepriekšējā gadā), savukārt nedaudz palielinājās ieguldījumi Eiropas Savienības valstīs, kas veidoja 91.7% no ārvalstu ieguldījumiem, t.sk. ieguldījumi Luksemburgā 33.9%, Īrijā – 14.6%, Lietuvā – 13.6%. Valsts fondēto pensiju shēmas vidējais ieguldījumu plānu ienesīgums 2011. gadā bija mīnus 1.96% (2010. gadā plus 7.6%).

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi 2011. gadā līdzīgi kā iepriekšējos gados bija 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem (no gada sākuma), attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, sabalansētajiem – 1.5% un aktīvajiem plāniem – 1.7%.

Ar pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītāju kopsavilkumu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati/”.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm