Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls 2013. gadā pieaudzis par 15%

28.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls 2013. gadā pieaudzis par 15%

Valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls 2013. gada laikā pieauga par 15.1%, decembra beigās sasniedzot 1.18 mljrd. latu (1.68 mljrd. eiro). Šādu pieaugumu galvenokārt veicināja nodarbinātības un strādājošo darba samaksas pieaugums, kā arī ar likumu noteiktās iemaksu likmes fondēto pensiju shēmā palielināšana no 2 līdz 4%.

Gada laikā pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaits palielinājies par 31 037 dalībniekiem un līdz gada beigām tam bija pievienojušies 1 225 1371 dalībnieki (t.sk. 60% bija pievienojušies obligātā kārtā2).

2013. gadā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju piedāvāto ieguldījumu plānu skaits samazinājās no 26 līdz 23, jo atsevišķās sabiedrībās notika ieguldījumu plānu ar līdzīgu ieguldījumu stratēģiju apvienošana, lai optimizētu izmaksas un sasniegtu labākus ienesīguma rādītājus.

2013. gadā ieguldījumu plānu ienesīgums3 bija zemāks nekā 2012. gadā, kad tas bija izteikti augsts, ņemot vērā atgūšanos pēc krituma finanšu tirgos 2011. gadā. Līdz ar kāpumu akciju tirgos, 2013. gadā labāku sniegumu uzrādīja aktīvie plāni, kuru ienesīgums bija robežās no plus 0.7% līdz plus 5.5% (visiem plāniem pozitīvs). Ap 60% dalībnieku ir pievienojušies aktīvajiem plāniem, kuros ieguldījumu vērtības īstermiņa izmaiņu risks ir lielāks nekā plāniem ar konservatīvāku ieguldījumu politiku. Sabalansēto plānu grupā ienesīgums bija robežās no plus 0.4% līdz plus 4.7% (visiem plāniem pozitīvs), savukārt konservatīvo plānu grupā tas bija no mīnus 0.5% līdz plus 2.6% (5 no 9 plāniem pozitīvs).

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada beigām, pieauga par 13.6% un decembra beigās sasniedza 46.5% no kopējiem ieguldījumiem jeb 551.4milj. latu (784.6 milj. eiro) (t.sk. 333.1milj. latu bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 24.9 milj. latu – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 1.8 milj. latu – akcijās, 7.4 milj. latu – ieguldījumu fondos, 2 milj. latu – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt  182 milj. latu bija izvietoti kredītiestādēs). Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 93% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Gada laikā kopējā ieguldījumu plānu ieguldījumu portfelī samazinājās prasību uz pieprasījumu un termiņnoguldījumu kredītiestādēs īpatsvars, savukārt pieauga parāda vērtspapīru īpatsvars, gada beigās sasniedzot 47.9%. Otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām ( 35.6%).

Aizvadītājā gadā samazinājās tādu dalībnieku īpatsvars, kas mainīja ieguldījumu plānus, sasniedzot 179 tūkstošus, kas ir par 18% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kas liecina par dalībnieku lielāku apmierinātību ar izvēlēto plānu. 

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2013. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā Statistika/ Pensiju fondi.

1  Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie);
2 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā;
3  Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm