Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls gada pirmajā ceturksnī pieaudzis gandrīz par 4%

17.06.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.06.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls gada pirmajā ceturksnī pieaudzis gandrīz par 4%

2014. gada pirmajā ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par 3.9% un marta beigās sasniedza 1.75 mljrd. eiro.

Kaut arī ceturkšņa laikā, it īpaši martā, finanšu tirgos atspoguļojās ģeopolitiskās spriedzes radītās aktīvu cenu svārstības, šo svārstību ietekme uz valsts fondēto pensiju fondu ieguldījumu plānu rezultātiem nebija būtiska, jo ieguldījumu plāniem nav būtisku ieguldījumu reģionos, kuru finanšu tirgos bija vērojami lielākie satricinājumi. Tikai atsevišķi ieguldījumu plāni – divi aktīvie plāni un viens konservatīvais – 1. ceturksnī uzrādīja negatīvu ienesīgumu1  taču neviens ieguldījumu plāns necieta būtiskus zaudējumus.

Konservatīvo ieguldījumu plānu triju mēnešu ienesīgums marta beigās bija no mīnus 0.1% līdz plus 3.9%, sabalansētajiem plāniem tas bija robežās no 0.4% līdz 1.4%, savukārt aktīvajiem plāniem no mīnus 0.5% līdz plus 1.7%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2013.gada beigām, pieauga par 5.4% un marta beigās sasniedza 46.4% no kopējiem ieguldījumiem jeb 826.9 milj. eiro (t.sk. 488 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 37 milj. eiro – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 2.5 milj. eiro – akcijās, 10.4 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 2.6 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū un 286.5 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 95% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Marta beigās kopējā ieguldījumu plānu ieguldījumu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (47%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (36%). Ceturkšņa laikā termiņnoguldījumu īpatsvars saruka no 11% līdz 8.5%.

Līdz marta beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 229 4782  dalībnieki, t.sk. 60% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri kopš gada sākuma mainījuši ieguldījumu plānus, marta beigās sasniedza 68.1 tūkstošus, kas ir praktiski tikpat daudz cik iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

1  Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.
2  Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm