Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 10.2%

08.12.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 08.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 10.2%

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija par 2015. gada deviņiem mēnešiem liecina, ka valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 10.2% jeb 205.8 miljoniem eiro, septembra beigās sasniedzot 2.21 mljrd. eiro. 

Gada trešajā ceturksnī līdz ar bažām par Ķīnas ekonomikas izaugsmes samazināšanos pasaules akciju tirgi piedzīvoja strauju kritumu. Tā rezultātā vairums aktīvo ieguldījumu plānu kopš gada sākuma darbojās ar negatīvu ienesīgumu1 – šo plānu ienesīgums bija no mīnus 2.4% līdz plus 1.2%. Labākus rezultātus uzrādīja konservatīvie un sabalansētie plāni, kuru ieguldījumu struktūrā dominē parāda vērtspapīri. Konservatīvajiem plāniem deviņu mēnešu ienesīgums bija no mīnus 0.3% līdz plus 1.3%, savukārt sabalansētajiem plāniem tas bija no mīnus 1.2% līdz plus 0.9%.

Septembra beigās kopējā ieguldījumu plānu ieguldījumu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (49%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (34%). 49% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējas uz ieguldījumiem akcijās vai to fondos un 44% uz fiksēta ienākuma instrumentiem2. 3. ceturkšņa laikā pārvaldnieki centās mazināt ieguldījumu vērtības svārstīgumu, pārdodot daļu no vērtspapīriem, un strauji pieauga prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm apmērs – prasību uz pieprasījumu īpatsvars kopējā ieguldījumu portfelī pieauga līdz 10.2% septembra beigās, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars veidoja 5.1%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2014. gada beigām, pieauga par 11.1% un septembra beigās veidoja 43.8% no kopējiem ieguldījumiem jeb 973.1 milj. eiro (t.sk. 533.5 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vērtspapīros, 72.6 milj. eiro – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 2.7 milj. eiro – akcijās, 22.4 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 4.5 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 337.3 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 93% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros, t.sk. lielāko daļu Luksemburgas, Lietuvas un Īrijas.

Līdz septembra beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 243 7633 dalībnieki, t.sk. 61% bija pievienojušies obligātā kārtā4. Dalībnieku skaits, kuri kopš gada sākuma bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 136.6 tūkstošus, kas ir par 4% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada trešo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

1Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos

2avots: Bloomberg

3Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie)

4Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm