Pērn pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par gandrīz piektdaļu

09.03.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 09.03.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pērn pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par gandrīz piektdaļu

Lai arī 2014. gadā iezīmējās ģeopolitisko un makroekonomisko risku pieaugums, pārvaldnieki spēja nodrošināt ļoti labus valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbības rezultātus. Pērn pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 19.5% jeb 328 miljoniem eiro, t.sk. 99 milj. eiro veidoja pārvaldnieku gūtā peļņa veiksmīgu ieguldījumu rezultātā. 2014. gada beigās 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls jau nedaudz pārsniedza 2 mljrd. eiro.

Konservatīvo ieguldījumu plānu gada ienesīgums1 bija no 2.6% līdz 5.6%, sabalansētajiem plāniem tas bija robežās no 3.2% līdz 6.4%, savukārt aktīvajiem plāniem no 2.3% līdz 7.9%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinot ar 2013. gada beigām, pieauga par 11.7%, decembra beigās sasniedza 43% no kopējiem ieguldījumiem jeb 876.2 milj. eiro (t.sk. 547.9 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 40.9 milj. eiro – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 2.2 milj. eiro – akcijās, 7.4 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 3 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, bet 274.8 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). Savukārt no visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 96% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu emitentu vērtspapīros.

2014. gada beigās kopējā ieguldījumu plānu ieguldījumu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (48%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (37%). Lielākā daļa no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām fokusējas uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos (56%). Zemo procentu likmju ietekmē termiņnoguldījumu īpatsvars pakāpeniski turpināja sarukt un gada beigās veidoja vairs tikai 4.6%.

Līdz 2014. gada beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 249 4402 dalībnieki, t.sk. 61% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri gada laikā bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 190.2 tūkstošus, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2014. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

1 Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.
2 Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm