Pirmajā pusgadā visi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

25.08.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 25.08.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pirmajā pusgadā visi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu
 
2014. gada pirmajā pusgadā valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 10% jeb 168 miljoniem eiro, t.sk. gandrīz trešdaļu jeb 55.8 milj. eiro veidoja pārvaldnieku gūtā peļņa veiksmīgu ieguldījumu rezultātā. Jūnija beigās 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls sasniedza 1.85 mljrd. eiro.

Gada pirmajos sešos mēnešos visi ieguldījumu plāni uzrādīja pozitīvu ienesīgumu1, kas bija līdzīgs dažādās ieguldījumu plānu grupās. Konservatīvo ieguldījumu plānu sešu mēnešu ienesīgums jūnija beigās bija no 0.9% līdz 5.3%, sabalansētajiem plāniem tas bija robežās no 2.2% līdz 3.9%, savukārt aktīvajiem plāniem no 1.3% līdz 4.1%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2013. gada beigām, pieauga par 7.6% un jūnija beigās sasniedza 45.4% no kopējiem ieguldījumiem jeb 843.9 milj. eiro, t.sk. 513.1 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 38.6 milj. eiro – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 2.7 milj. eiro – akcijās, 9.6 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 2.6 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū un 277.2 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 96% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Jūnija beigās kopējā ieguldījumu plānu ieguldījumu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (47%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (37%). Lielākā daļa no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām fokusējas uz ieguldījumiem akcijās (57%). Termiņnoguldījumu īpatsvars turpināja sarukt, jūnija beigās sasniedzot 5.6%.

Līdz 2014. gada pirmā pusgada beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 235 0622 dalībnieki, t.sk. 60% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri kopš gada sākuma mainījuši ieguldījumu plānus, jūnija beigās sasniedza 107.7 tūkstošus, kas ir par 4.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 2. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”. 

1 Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos;
2 Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie;
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm