Publicēts FKTK 2013. gada un darba pārskats

20.06.2014
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publicējusi savu 2013. gada un darba pārskatu, kurā ir pieejama informācija gan par FKTK, gan tirgus dalībnieku darbības rezultātiem aizvadītājā gadā.

Raksturojot aizvadīto gadu, FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis norāda, ka finanšu sektorā tas pagājis līdzsvarotas attīstības zīmē: “Latvijas ekonomika turpināja augt, kas labvēlīgi ietekmēja Latvijas finanšu sektora attīstību 2013. gadā un ļauj izteikt pozitīvas prognozes arī šogad. Tomēr ārējie riski un situācijas nestabilitāte Ukrainas un Krievijas konflikta dēļ turpmāko izaugsmi liek vērtēt piesardzīgi”, viņš uzsver.

Nepārprotami, ka 2013. gada lielākais un darbietilpīgākais valsts līmeņa projekts finanšu sektorā bija eiro ieviešana, kas, ņemot vērā ieguldītos resursus un laicīgu plānošanu, teicami izdevās, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu, vienkāršu un saprotamu nacionālās valūtas nomaiņu. Arī runājot par šā gada izaicinājumiem, Kristaps Zakulis norāda, ka eiro ieviešana ietekmēs tirgus dalībnieku darbību šogad, liekot gan finanšu iestādēm, gan iedzīvotājiem pielāgoties jaunajiem biznesa apstākļiem eirozonā, lai pilnībā izmantotu jaunās valūtas priekšrocības.

“Tomēr šis gads ieies vēsturē ne tikai kā eiro gads, bet pārmaiņu gads arī uzraudzības jomā, jo 2014. gads banku savienības un tās pirmā soļa, vienotā uzraudzības mehānisma, izveides dēļ ieviesīs zināmas izmaiņas. Paredzam, ka FKTK darba apjoms uzraudzības modeļa maiņas dēļ nesamazināsies, bet pretēji – varētu pieaugt. Izaicinājumiem bagāts būs tieši pārejas posms, kad pirmie celmi jālauž ne tikai Eiropas Centrālās bankas (ECB), bet mums jāiemācās sadarboties un tirgum pielāgoties pie jaunās uzraudzības formas,” uzsver Kristaps Zakulis.

Analizējot FKTK pamatfunkcijas – tirgus dalībnieku uzraudzības nodrošināšanu 2013. gadā, FKTK ekspertu pastiprināta uzmanība bija pievērsta tirgus dalībnieku pārbaudēs un neklātienes uzraudzībā izmantoto metožu un rīku pilnveidošanai, turpinot darbu vairākos virzienos: pilnveidojot stresa testēšanas uzraudzības procedūru un veikšanas kārtību, pārskatot banku vadības vērtēšanas kritērijus un operacionālā riska vērtēšanas metodoloģiju, ieviešot agrīnā brīdinājuma rādītāju sistēmu, kuras mērķis ir savlaicīgi un pārskatāmi sniegt uzraugiem informāciju par būtiskākajiem banku darbību un riskus raksturojošajiem rādītājiem un to izmaiņu tendencēm. FKTK 2013. gada nogalē sāka un 2014. gadā turpina pilnveidot banku uzraudzībā izmantojamās metodes un rīkus atbilstoši ECB vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros noteiktajām uzraudzības metodēm.

Tirgus dalībnieku nepārtraukta uzraudzība ietver gan ikdienas uzraudzības pasākumus, proti, tirgus dalībnieku darbības rezultātu monitoringu un pēcfinanšu pārskatu analīzi, gan arī klātienes pārbaudes. Kopumā 2013. gadā FKTK veica 81 tirgus dalībnieku klātienes pārbaudi, t.sk. 25 pārbaudes bankās, vienu pārbaudi apdrošināšanas sabiedrībā, piecas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru tematiskās klātienes pārbaudes, desmit krājaizdevu sabiedrību pārbaudes, deviņas maksājumu iestāžu pārbaudes, vienu klātienes pārbaudi elektroniskās naudas iestādē, divas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās un kopumā trīs pārbaudes valsts un privātajos pensiju fondos. Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā veiktas četras klātienes pārbaudes bankās un divas ieguldījumu brokeru sabiedrībās. Lai izvērtētu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām, FKTK 2013. gadā ir veikusi 14 klātienes pārbaudes bankās un piecas pārbaudes, kas ir saistītas ar maksājumu iestāžu uzraudzību.

Pilnveidojot finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības principus un rūpējoties par klientu interešu aizsardzību, FKTK 2013. gadā kopumā veica arī sešas noslēpumainā klienta vizītes, lai pārliecinātos, kā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ievēro normatīvo aktu prasības ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā.

Viens no FKTK galvenajiem uzraudzības principiem ir uz risku fokusēta uzraudzība. Tas nozīmē, ka uzraudzības pasākumi galvenokārt ir vērsti uz savlaicīgu tendenču un potenciālo problēmu identificēšanu, kā arī dialogu ar tirgus dalībniekiem, bet mazāk uz korektīvo pasākumu un sankciju piemērošanu. Tomēr pagājušajā gadā 14 gadījumos tirgus dalībniekiem tika piemēroti naudas sodi par kopējo summu 457.5 tūkst. latu (651 tūkst. eiro), kā arī citu veidu sankcijas. Maksimālais naudas sods – 100 000 latu (142.3 tūkst. eiro) – tika piemērots divām kredītiestādēm par konstatētajiem trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

FKTK 2013. gada un darba pārskats: https://www.fktk.lv/par-mums/gada-parskati/arhivs/finansu-un-kapitala-tirgus-komisijas-2013-gada-un-darba-parskats/

FKTK pārraudzībā ir vairāk nekā 300 finanšu sektora dalībnieku: bankas, krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpnieki, finanšu instrumentu tirgus dalībnieki, privātie pensiju fondi, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes. FKTK pārraudzībā esošo tirgus dalībnieku aktīvu apjoms ir vairāk nekā 30 miljardi eiro. Kā autonoma valsts iestāde FKTK darbojas kopš 2001. gada 1. jūlija.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm