Šī gada 1. ceturksnī visi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

10.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 10.06.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šī gada 1. ceturksnī visi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija par valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbību 2015. gada 1. ceturksnī liecina, ka visi ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu1. Ieguldījumu plānu sniegumu pozitīvi ietekmēja straujais kāpums fondu tirgos, ko lielā mērā veicināja pasaules vadošo centrālo banku, t.sk. Ķīnas īstenotā procentu likmju samazināšana.

Š.g. 1. ceturksnī pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 7.7% jeb 153.7 miljoniem eiro, t.sk. 97.9 milj. eiro veidoja ceturkšņa laikā gūtā peļņa veiksmīgu ieguldījumu rezultātā. Konservatīvajiem plāniem triju mēnešu ienesīgums bija no 1.4% līdz 3.5%, sabalansētajiem no 2.3% līdz 5.2%, savukārt aktīvajiem no 2.4% līdz 8.8%. 

Marta beigās 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls sasniedza 2.2 mljrd. eiro.Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinot ar 2014. gada beigām, samazinājās par 2.6% un marta beigās veidoja 39.2% no kopējiem ieguldījumiem jeb 853.8 milj. eiro (t.sk. 580.6 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 42.4 milj. eiro – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 2.35 milj. eiro – akcijās, 22.6 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 3.3 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 202.5 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). No visiem ārvalstu emitentu vērtspapīriem 94% veidoja ieguldījumi pārējo Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu emitentu vērtspapīros, t.sk. lielāko daļu Luksemburgas, Īrijas un Lietuvas.

Marta beigās kopējā ieguldījumu plānu ieguldījumu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem – 50% un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām – 39%. Nedaudz vairāk kā puse no ieguldījumu fondu apliecībām joprojām fokusējas uz ieguldījumiem akcijās vai to fondos4, taču ceturkšņa laikā lielākā daļa no jaunajiem ieguldījumiem fondu apliecībās tika novirzīti uz fondiem, kas fokusējas uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Zemo procentu likmju ietekmē termiņnoguldījumu īpatsvars pakāpeniski turpināja sarukt un ceturkšņa laikā samazinājās no 4.6% līdz 4.1%, arī prasību uz pieprasījumu īpatsvars samazinājās no 8.9% līdz 5.2%.

Līdz marta beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 241 7902 dalībnieki, t.sk. 61% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri pirmā ceturkšņa laikā bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 63.4 tūkstošus, kas ir par 7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada pirmo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv  sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati”. 

1 Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.

2 Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).

3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

4 avots: Bloomberg

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm