Trešajā ceturksnī atvērtie ieguldījumu fondi uzrāda pozitīvu ienesīgumu

04.12.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 4.12.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Trešajā ceturksnī atvērtie ieguldījumu fondi uzrāda pozitīvu ienesīgumu

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati liecina, ka šī gada 3. ceturksnī vidējais triju mēnešu ienesīgums1  atvērtajiem obligāciju un naudas tirgus fondiem2  (14 fondi) bija 2.2% (visiem fondiem pozitīvs), savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 11.3% un arī tas bija pozitīvs visiem fondiem (īpaši labu sniegumu uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu pamatvalūta ir ASV dolārs, kas gada laikā piedzīvoja nozīmīgu vērtības pieaugumu attiecībā pret latu). Šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis septembra beigās sasniedza 114.6 milj. latu.
Atvērtie obligāciju fondi un naudas tirgus fondi līdzekļus galvenokārt ieguldīja Latvijā – septembra beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 71.4 milj. latu jeb 62.3% no to kopējā ieguldījumu portfeļa, t.sk. lielāko daļu jeb 56.1 milj. latu, veidoja naudas līdzekļi (prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm un termiņnoguldījumi kredītiestādēs). 9.6% no šo fondu portfelī turētajiem finanšu instrumentiem bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs un 21.1% – NVS valstīs (t.sk. Krievijā – 13.4%, galvenokārt regulētā tirgū tirgotos komercsabiedrību parāda vērtspapīros).

Atvērtie jauktie fondi
2012. gada 30. septembrī vidējais triju mēnešu ienesīgums atvērtajiem jauktajiem fondiem2 (5 fondi) bija 2.8%, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 8.5% (visiem fondiem pozitīvs). Septembra beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 3.6 milj. latu. Atvērtie jauktie fondi līdzekļus galvenokārt (74.7%) ieguldīja Eiropas Savienības valstīs. Ceturkšņa laikā ieguldījumu Latvijā īpatsvars saruka no 37.9% līdz 17.7%, kas saistīts ar naudas līdzekļu īpatsvara sarukumu (no 33.2% līdz 13.2%) un ieguldījumu parāda vērtspapīros un akcijās pieaugumu.
 
Atvērtie akciju fondi
Atvērtajiem akciju fondiem2 nozīmīgākie akciju indeksi 3. ceturkšņa laikā pieauga (RTS: +9.3%, Micex: +5.1%, Eurostoxx 50: +8.4%, S&P 500: +5.8%), kas pozitīvi ietekmēja šo fondu darbības rādītājus. 2012. gada 30. septembrī vidējais triju mēnešu ienesīgums atvērtajiem akciju fondiem (10 fondi) bija 4.4%, turklāt visiem fondiem, izņemot vienu, kuram tas bija minimāli zem nulles, tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 10.2%, kas bija pozitīvs visiem fondiem, izņemot divus. Septembra beigās šo fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 14.7 milj. latu. Atvērtie akciju fondi 44.4% no kopējiem ieguldījumiem bija ieguldījuši NVS valstīs (t.sk. nedaudz vairāk kā trešdaļu (35.7%) no to kopējā ieguldījumu portfeļa veidoja ieguldījumi Krievijā). Gandrīz trešdaļu (31%) no kopējā ieguldījumu portfeļa veidoja ieguldījumi ASV un 22.5% bija ieguldīti Eiropas Savienības valstīs (t.sk. 7% Latvijā). Ceturkšņa laikā šo fondu portfelī turpināja sarukt naudas līdzekļu īpatsvars (no 8.6% līdz 6.5%).

Slēgtie fondi
Lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu bija ieguldīti Latvijā (67.4%) un salīdzinājumā ar pagājušā ceturkšņa beigām ieguldījumu īpatsvars Latvijā bija samazinājies (2012. gada 2. ceturkšņa beigās – 72.1%), kas galvenokārt saistīts ar to, ka ceturkšņa laikā divu slēgto fondu līdzekļi tika veiksmīgi realizēti un tie tika likvidēti. Septembra beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 102 milj. latu.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
2012. gada deviņos mēnešos ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 2.5 milj. latu, kas ir par 15.5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. To aktīvi ceturkšņa laikā pieauga par 7.7%, bet gada laikā par 23% un septembra beigās sasniedza 23 milj. latu.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

1 Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos
2 Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas:
http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm