Turpmāk reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzību FKTK veiks tikai saistībā ar reģistrāciju un informācijas sniegšanu

16.07.2019
  • Sadaļa:
2019. gada 16. jūlijā stājas spēkā 20. jūnijā Saeimā pieņemtie grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (Likums), kas paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbības uzraudzību un ar to saistītajiem maksājumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK).

Likuma grozījumi paredz, ka FKTK veiks reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka (reģistrēts pārvaldnieks) reģistrāciju, bet turpmāk neveiks tā pārvaldē esoša alternatīvo ieguldījumu fonda (fonds) reģistrāciju. Pārvaldnieka reģistrācija notiks, pamatojoties uz samazinātu FKTK sniedzamās informācijas apjomu, piemēram, turpmāk vairs nebūs nepieciešams iesniegt informāciju par pārvaldnieka amatpersonām, saimnieciskās darbības plānu u.c. Grozījumi paredz, ka FKTK saņems no reģistrēta pārvaldnieka tikai tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto informāciju, t.sk. statistikas datu apkopošanai. Ievērojot minēto, paredzēts būtiski samazināt līdzšinējo maksājumu apmēru FKTK uzraudzības funkciju nodrošināšanai.

Likumā tiek saglabātas prasības attiecībā uz pārvaldnieka un fonda darbību, kas reģistrētam pārvaldniekam ir saistošas, bet kuru ievērošanas uzraudzība vairs nebūs FKTK kompetencē. Ja reģistrēta pārvaldnieka fonda ieguldītājs konstatēs, ka pārvaldnieks neievēro Likumā noteiktās prasības vai pārvaldnieka rīcības dēļ ir noticis viņa tiesību aizskārums, viņam būs tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā, ka reģistrēta pārvaldnieka fondā var investēt arī neprofesionāls ieguldītājs, FKTK aicina ieguldītāju pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījuma veikšanu fondā izvērtēt iespēju izmantot profesionāla finanšu konsultanta pakalpojumus, lai izprastu visus aspektus un apzinātos riskus, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras tas plāno uzņemties. Aicinām esošos reģistrētu pārvaldnieku fondu ieguldītājus un citas ieinteresētās personas iepazīties ar Likuma grozījumiem, lai izprastu grozījumu ietekmi uz veiktajiem ieguldījumiem.

FKTK turpina veikt Latvijā licencēta pārvaldnieka un tāda pārvaldnieka, kurš Latvijā reģistrē Eiropas riska kapitāla fondu saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, kā arī turētājbankas uzraudzību saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Vienlaikus FKTK ir atbildīga arī par licencēta pārvaldnieka pārvaldē esoša dalībvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas Latvijā uzraudzību.

Vēršam uzmanību, ka reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti, kuriem ir saistoša šā likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību izpilde, un ko attiecīgi uzrauga FKTK.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm