Uzņēmumiem jāsaņem identifikatori ziņošanai par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

27.11.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
27.11.2013.

Uzņēmumiem jāsaņem identifikatori ziņošanai par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Juridiskajām personām, kam saskaņā ar Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (Nr. 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation (EMIR)) būs jāziņo par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jau laikus jāsaņem pre-LEI identifikācijas kodi (no angļu LEI – legal entity identifier) informācijas iesniegšanas nodrošināšanai no nākamā gada 12. februāra.

Reģistrējot vairākus darījumu reģistrus, kas turpmāk nodrošinās informācijas pieņemšanu un analīzi, par ziņošanas sākšanas termiņu ESMA noteikusi 2014. gada 12. februāri. Paredzēts, ka ziņošanas pienākums aptver tos atvasinātos līgumus, kas ir noslēgti pēc vai bija spēkā 2012. gada 16. augustā.

Lai saņemtu pre-LEI identifikatoru, juridiskajām personām jāsazinās ar vienu no iestādēm, kas saņēmusi tiesības piešķirt identifikācijas kodus: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf
Uzņēmumiem jārēķinās ar laiku, kas jāparedz identifikācijas koda piešķiršanas procesam (aptuveni 6 nedēļas) un izmaksām, kas ir atkarīgas no konkrēta pakalpojuma sniedzēja.

Pēc identifikācijas koda saņemšanās, uzņēmumam būtu jāizlemj par ziņošanas kārtību. Latvijas gadījumā daļa darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem tiek noslēgta starp uzņēmumu un banku, tāpēc, ziņojot par noslēgto darījumu, banka varēs paziņot arī par klientu, ja puses iepriekš vienosies par šādu kārtību. Ja darījums noslēgts starp diviem nefinanšu uzņēmumiem, pastāv vairāki risinājumi. Piemēram, katra iesaistīta puse var ziņot par sevi pati vai puses vienojas par ziņošanas deleģēšanu vienam no uzņēmumiem, vai arī uzņēmējs vienojas ar banku par ziņošanas nodrošināšanu, informējot par visām nepieciešamām darījuma detaļām. Vienoties par ziņošanas deleģēšanu ir iespēja ne tikai ar banku, bet arī ar kādu trešo personu, pārliecinoties, ka tā ir spējīga izpildīt šo pienākumu.

Jāņem vērā, ka Finanšu instrumentu tirgus likums paredz soda sankcijas par Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu neievērošanu. Konstatējot, ka uzņēmums nav ziņojis par minētiem darījumiem, FKTK būs tiesīga izteikt personai brīdinājumu vai uzlikt soda naudu (juridiskajām personām līdz 100 000 latu).

Uz kādiem uzņēmumiem attieksies jaunās ziņošanas prasības?
Zemāk minēti daži praktiski piemēri, kādos gadījumos jāievēro EMIR prasības. Jāņem vērā, ka šie piemēri ir tikai iespējamo situāciju ilustrācija un tie neaptver visus iespējamus variantus.

• Uzņēmums, kas eksportē preces un/vai pakalpojumu un kas savas naudas plūsmas (ieņēmumi valūtā no eksporta operācijām) pārvaldīšanai noslēdz valūtas nākotnes līgumus (forward) vai valūtas mijmaiņas līgumus (swap).
• Uzņēmums, kuram liels īpatsvars un/vai liela apjoma izdevumi ir saistīti ar degvielas iegādi, un kas noslēdz atvasinātos līgumus uz degvielu ar nolūku pārvaldīt degvielas nākotnes izmaksas.
• Uzņēmums, kas attīsta un/vai pārvalda nekustamo īpašumu un kuram saistībā ar šo ir hipotekārie kredīti bankā ar mainīgo procentu likmi. Nolūkā pārvaldīt procentu risku uzņēmums noslēdz procentu likmju mijmaiņas līgumu (interest rate swap).
• Uzņēmums, kas sagaida kādas preces cenas celšanos tirgū un kā investors noslēdz atvasināto līgumu par šādu preci, cerot saņemt peļņu no šī ieguldījuma.

Papildu informācija:http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2013/2013-04-23_uznemumiem_bus_jazino_par_darijumiem_ar_atvasinatajiem_finansu_instrumentiem/

Savus jautājumus par EMIR (European Market Infrastructure Regulation) aicinām sūtīt uz e-pasta adresi emir@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm